Aksjonærinformasjon

Gjennom god forretningsmessig drift skal Infratek sikre aksjonærene en langsiktig verdiutvikling som er høyere enn for relevante og konkurrerende investeringsalternativer. For aksjonærene vil dette være den langsiktige kursutviklingen for Infratek-aksjen kombinert med utbetalt utbytte.

Aksjonærpolitikk og utbytte

Klar og god eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å fremme størst mulig verdiskaping og sikre god tillit til selskapets styre og ledelse. Åpen dialog med aksjemarkedet og likebehandling av alle aksjonærer sammen med rask, relevant og tilstrekkelig informasjon, skal danne grunnlaget for en balansert og korrekt verdsetting av aksjen.

Infratek har som mål å opprettholde et utbyttenivå på 50 prosent eller mer av resultat etter skatt justert for ikke-kontantgenererende poster. Styret vil ta hensyn til Infrateks ekspansjonsmuligheter, likviditet og finansielle situasjon ved fastsettelse av utbytte. Styret forslår et ordinært utbytte for 2011 på 1,5 kroner per aksje. Utbyttet utgjør 134 prosent av resultat etter skatt, og forslås utdelt på bakgrunn av konsernets sterke kapitalstruktur og ventet positiv kontantstrøm i 2012.
 

Utbytte per aksje i kroner

alt

* Utbytte for regnskapsåret 2011 vedtas av generalforsamlingen den 9. mai 2012.


Kursutvikling og omsetning

Ved utgangen av 2011 var Infrateks børsverdi 1,3 milliarder kroner. Kursen på Infrateks aksje var 20,8 kroner ved utgangen av 2010, mot 20,60 kroner ved utgangen av 2011 basert på siste omsatte kurs den 30. desember. I tillegg ble det i 2011 utbetalt et utbytte på 1 kroner per aksje. Aksjens topp- og bunnotering i 2011 var henholdsvis 24,4 kroner og 18,7 kroner. Det ble totalt handlet 7,0 millioner Infratek-aksjer i 2011, hvorav 1,5 millioner over Oslo Børs. mot 3,4 millioner aksjer i 2010. Infratek har market-maker avtale med Terra Markets for å sikre tilfredstillende likviditet i aksjen. Infratek-aksjen er klassifisert i OB Match.

 

    2007   2008   2009   2010   2011
Aksjekurs, høyeste omsatt   20,0   22,4   17,5   26,0   24,4
Aksjekurs, laveste omsatt   17,6   13,3   11,5   15,7   18,7
Aksjekurs, sluttkurs 31.12   20,0   13,5   17,0   20,8   20,6Aksjekapital og aksjonærstruktur

Infratek ASA hadde per 31. desember 2011 en aksjekapital bestående av 63 863 224 aksjer. Pålydende per aksje er 5,- kroner. Hafslund ASA er største eier med en eierandel på 43,3 prosent og Fortum Nordic AB nest største eier med 33,3 prosent per 31. desember 2011. Det har ikke vært endringer i Hafslunds eller Fortums eierskap gjennom året. De øvrige største aksjonærene er representert ved finansielle investorer og nominee accounts. Selskapets styre og ledelse eier 0,6 prosent av aksjekapitalen i selskapet og 96,4 prosent av selskapets 15 største aksjonærer.

Ved utgangen av 2011 var antall aksjeeiere 545, hvorav 7,7 prosent av aksjene var registrert i utenlandske aksjonærers eie.

Fullmakter og stemmerettsforhold

Styret har fullmakt til å utstede inntil 6 386 322 nye aksjer tilsvarende 10 prosent av selskapets aksjekapital. Fullmaktene gjelder frem til ordinær generalforsamling våren 2012.
Det er en ordinær stemmerett per aksje. Konsernet har ikke eierbegrensninger utover det som er fastlagt ved norsk lov. Det er et krav i norsk aksjelovgivning at man kun kan stemme for aksjer som er registrert på eget navn. Forvalterregistrerte aksjer må dermed omregistreres før generalforsamlingen for å gi stemmerett.

Investor Relations

Infratek holder aksjonærer, banker og finansmarkedet forøvrig orientert om viktige utviklingstrekk gjennom års- og kvartalsrapporter, samt meldinger til børs og medier. I tillegg holder Infratek jevnlige møter med investorer og analytikere, og har egne investorsider på www.infratek.no.

Se aksjekursutviklingen og omsetningen på Oslo børs.

 

Antall aksjonærer
 

Antall aksjer   Antall aksjonærer   Andel av kapital   Antall aksjer
1 - 100    16   0,0 %    564
101 - 1000    284   0,3 %    191 983
1001 - 10 000    203   0,8 %    524 957
10 001 - 100 000    22   1,4 %    863 026
100 000 - 500 000    11   3,2 %    2 016 910
500 000 - 99 999 999    9   94,4 %    60 265 784
     545   100,0 %    63 863 224Infrateks største aksjonærer per 31. desember 2011
 

#   Eier   Antall aksjer   %-eierandel
1   HAFSLUND ASA   27 652 360   43,3 %
2   FORTUM NORDIC AB   21 074 864   33,0 %
3   ODIN NORDEN   3 180 700   5,0 %
4   ORKLA ASA   2 351 044   3,7 %
5   NORDSTJERNAN AB   1 952 067   3,1 %
6   THE NORTHERN TRUST C TREATY ACCOUNT   1 595 600   2,5 %
7   SKANDINAVISKA ENSKIL A/C CLIENTS ACCOUNT   947 100   1,5 %
8   MP PENSJON PK   830 000   1,3 %
9   DNB NOR SMB VPF   682 329   1,1 %
10   VPF NORDEA AVKASTNIN   312 000   0,5 %
11   VPF NORDEA KAPITAL   229 850   0,4 %
12   TERRA TOTAL VPF   201 000   0,3 %
13   IVAR S LØGE AS   200 000   0,3 %
14   VJ INVEST AS   185 000   0,3 %
15   BJØRN FROGNER   183 000   0,3 %
    Sum 15 største   61 576 914   96,4 %
    Øvrige aksjonærer   2 286 310   3,6 %
    Totalt antall aksjer   63 863 224   100,0 %
    Styret og ledelse*    373 500   0,6 %

* Eksklusive aksjer eid av Fortum Nordic AB hvor styremedlem Hans Kristian Rød er ansatt.
 
  Analytikere som følger selskapet

Carnegie
Marius Gaard
E-post: mg@carnegie.no
Tel: +47 22 00 93 57 / +47 93 40 93 57
 
 
Terra Markets
Jonas Jarutis
E-mail: jl@terramarkets.no
Tel +370 52 46 19 64 /+ 370 61 84 89 89

DnB NOR Markets
Ole-Andreas Krohn
E-post: ole-andreas.krohn@dnbnor.no
Tel: +47 22 94 89 91 / +47 91 85 97 22
 
 
Investorkontakt
Vibecke Skjolde, CFO
E-post.: vibecke.skjolde@infratek.no
Tel: +47 91 66 21 10
 


Finansiell kalender for 2012

Rapport 1. kvartal: 09./10. mai 2012
Generalforsamling: 9. mai 2012
-- Aksjen noteres eksklusive utbytte 10. mai
-- Utbetaling av utbytte finner sted 31. mai

Rapport 2. kvartal: 22. august 2012

Rapport 3. kvartal: 1. november 2012