Analytisk informasjon

Hovedtall for resultatenhetene
 

  Lokal
Infrastruktur
Sentral
Infrastruktur

Sikkerhet

Øvrig
  (Mill. NOK) 2011 2010 * 2011 2010 * 2011 2010 * 2011 2010*
Resultat                
Driftsinntekter 1 989  1 858  611  579  306  316  13  31 
Varekostnader (959) (862) (281) (253) (93) (95) - -
Personalkostnader (679) (633) (229) (204) (132) (129) (20) (24)
Andre driftskostnader (239) (244) (82) (66) (56) (55) (6) (34)
Driftsresultat før avskrivninger 112  118  19  56  27  37  (13) (28)
Driftsresultat 86  93  12  49  23  33  (20) (33)
Driftsmargin 4,3% 5,0% 2,0% 8,5% 7,6% 10,5% -156,7% -109,2%
                 
Andre nøkkeltall                
Driftsinvesteringer 31  22  10  12 
Engasjert kapital 209  155  92  88  113  114  (216) 43 
Antall ansatte (per 31. desember)
1 120  1 253  366  381  202  211  17  16 
Antall årsverk (per 31. desember) 1 115  1 243  360  378  201  210  16  15 
 

* Omarbeidede tall som følge av endring i regnskapsprinsipp for pensjoner, se note 2 til konsernregnskapet for ytterligere informasjon.


Driftsinntekter per kvartal

Millioner kroner

alt

 

 

Driftsresultat per kvartal

Millioner kroner

alt

 

Hovedtall for konsernet

Millioner kroner Definisjon 2011 2010 omarbeidet
alt
Resultat      
Driftsinntekter   2 890  2737
Driftsresultat før avskrivninger   144  184 
Driftsresultat   101  142 
Resultat før skatt   100  143 
Resultat avhendet virksomhet 1 (4) -
Årsresultat   71 104
Driftsmargin 2 3,5% 5,2%
       
Kontantstrøm      
Netto kontantstrøm fra driften    177  109 
Driftsinvesteringer   (45) (45)
       
Kapitalforhold per 31. desember      
Totalkapital   1 648  1 568 
Engasjert kapital 199  400 
Egenkapital   484  621 
Egenkapitalandel 29% 40%
Netto rentebærende gjeld (kontanter) 285  221 
       
HMS      
Antall ansatte   1 705  1 861 
Antall årsverk   1 693  1 846 
Sykefravær   4,9% 4,2%
       
Aksjerelaterte nøkkeltall      
Antall aksjer per 31. desember   63 863 224  63 863 224 
Gjennomsnittlig antall aksjer   63 863 224  63 863 224 
Antall egne aksjer   - -
Aksjekurs per 31. desember (kr.) 7 20,6  20,8 
Børsverdi per 31. desember   1 316  1 328 
Resultat per aksje (kr.) 1,1  1,6 
Kontanstrøm fra drift per aksje (kr.) 2,8  1,7 
Utbytte per aksje (kr.) 10   1,50   1,00 
Utdelingsforhold 11  134% 60%

 

1)     Infratek solgte selskapet Østlandske Elektro AS 30. november 2011.
2) Driftsmargin = Driftsresultat / Driftsinntekter.
3)
Netto kontantstrøm fra driften = som definert i kontantstrømanalysen.
4)
Engasjert kapital = Egenkapital + netto nominell rentebærende gjeld (kontanter).
5)
Egenkapitalandel = Egenkapital / Totalkapital.
6) Netto rentebærende gjeld (kontanter) = Bokført verdi av rentebærende gjeld - kontanter og kontantekvivalenter.
7) Aksjerkurs per 31. desember er basert på siste omsatte kurs ved utgangen av året.
8) Resultat per aksje = Årets resultat / Gjennomsnittlig antall aksjer.
9) Kontantstrøm fra drift per aksje = Netto kontantstrøm fra driften / Gjennomsnittlig antall aksjer.
10) Utbytte per aksje = Styrets forslag til  utbytte for regnskapsåret 2011 og faktisk utbetalt utbytte 2010.
11) Utdelingsforhold = Styrets samlede foreslåtte utbytte / Årets resultat.