Resultatregnskap konsern

1. JANUAR - 31. DESEMBER
 
Millioner kroner
 
 
Note
 
 
2011
 
 
2010
omarbeidet
Driftsinntekter
5,8
2 890
2 737
Varekostnader
9
(1 342)
(1 214)
Lønnskostnader
(1 060)
(990)
Avskrivninger
6,7
(43)
(42)
Andre driftskostnader
(344)
(348)
Driftsresultat
 
101
142
Netto finansposter
(1)
1
Resultat før skattekostnad
 
100
143
Skattekostnad
(26)
(39)
Årsresultat fra videreført virksomhet
 
74
104
Årsresultat fra avviklet virksomhet
(4)
-
Årsresultat
 
71
104
Utvidet resultat
     
Omregningsdifferanser
 
(1)
12
Estimatendring pensjoner
 
(197)
(100)
Utvidet resultat før skattekostnad
 
(198)
(88)
Skattekostnad knyttet til utvidet resultat
55
28
Utvidet årsresultat
 
(143)
(60)
Årets totalresultat
 
(72)
44
       
Tilordnet årsresultat:
     
Eiere av morselskapet
 
71
104
Ikke - kontrollerende eierinteresser
 
-
-
       
Tilordnet totalresultat:
     
Eiere av morselskapet
 
(72)
44
Ikke - kontrollerende eierinteresser
 
-
-
       
Årsresultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer
Resultat per aksje videreført virksomhet (=utvannet resultat per aksje)
1,1
1,6
Resultat per aksje avhendet virksomhet (= utvannet resultat per aksje)
1,1
1,6
       
Note 1-30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.
NOTE 1
GENERELL INFORMASJON
             
Infratek ASA og dets datterselskaper (samlet referert til som konsernet) er en ledende leverandør av tjenester knyttet til bygging, drifting og sikring av infrastruktur i Norge, Sverige og Finland. Konsernets virksomhet er rettet mot bedriftsmarkedet; først og fremst kraftnetteiere og energiselskaper, telekomeiere, offentlig sektor, olje- og gass-sektoren, eiendomsbesittere og varehandelen.
 
Forretningsområdet Lokal Infrastruktur omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge og Sverige rettet mot produktområdene distribusjonsnett, vei- og gatebelysning, fiber/telekom, fjernvarme og jernbane.
 
Forretningsområdet Sentral Infrastruktur omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge, Sverige og Finland rettet mot det sentrale transmisjonsnettet for kraftoverføring i Norden; produkter og tjenester innen transformatorstasjoner, kabler og kraftlinjer for høyere spenning.
 
Forretningsområdet Sikkerhet leverer tekniske sikkerhetsløsninger som alarmanlegg, tv-overvåkning, adgangskontrollanlegg, integrerte sikkerhetsløsninger og elektronisk varesikring. Forretningsområdet Sikkerhet utfører også elsikkerhetstjenester på vegne av Det lokale eltilsyn hos netteiere.
 
Konsernet driver sin virksomhet gjennom datterselskaper. Infratek ASA har sitt hovedkontor i Oslo. Selskapet ble notert på Oslo Børs den 5. desember 2007 etter en utskillelse av forretningsområdet Tekniske tjenester fra Hafslund konsernet.
NOTE 2
SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet framgår av beskrivelsen.
                 
2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen
Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomite (IFRIC) som fastsatt av EU. For det avlagte konsernregnskapet er det ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB.
                 
Konsernregnskapet er basert på et modifisert historisk kostprinsipp. Avvikene gjelder i hovedsak verdiregulering av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder derivater) til virkelig verdi over resultatet. Disse forskjellene har ingen påvirkning på årsregnskapet til Infratek konsernet for 2011 med unntak av opsjonsverdi knyttet til utkjøpsforpliktelse for Unisec Varularm AB, Mini Entreprenad AB og Eiendomssikring AS, se note 15 og 25. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4.
                 
Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.
                 
2.1.1 Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger
 
a) Nye og endrede regnskapsstandarder som er tatt i bruk av konsernet:
Det er ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som er trådt i kraft for 2011-årsregnskapet som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig påvirkning på konsernet. Se for øvrig punkt 2.2 vedrørende endring av regnskapsprinsipper.
                 
b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse.
· IAS 19 "Employee Benefits" ble endret i juni 2011. Endringer medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat når disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultaføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Konsernet har i 2011 endret regnskapsprinsipp knyttet til pensjoner og bokfører alle estimatavvik i utvidet resultat, se omtale under punkt 2.2, Endring i regnskapsprinsipper. Konsernet har ennå ikke sluttført analysen av konsekvensene av endringene knyttet til beregning av netto rentebeløp.
                 
· IFRS 9 "Financial Instruments" regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS 39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode: de som er målt til virkelig verdi og de som er målt til amortisert kost. Klassifiseringsvurdering gjøres ved første gangs regnskapsføring. Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de kontraktfestede kontantstrømmer fra instumentet. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forpliktelser, er at den delen av endring i virkelig verdi som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko føres over utvidet resultat i stedet for i resultatregnskapet, dersom dette ikke medfører en periodiseringsfeil i resultatmålingen. Endringene forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernregnskapet.
                 
· IFRS 10 "Consolidated Financial Statements" er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet til morselskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. Konsernet har ikke vurdert alle mulige konsekvenser som følge av IFRS 10, men standarden antas ikke å ha vesentlig effekt på konsernregnskapet.
                 
· IFRS 11 er standarden som vil erstatte IAS 31. Bruttometoden opphører med innføring av IFRS 11, men dette innebærer ikke at felles kontroll alltid skal innregnes etter egenkapitalmetoden. IFRS 11 har to hovedkategorier av felles kontroll: Joint Ventures og Joint Operations. For Joint Ventures skal felles kontroll innregnes etter egenkapitalmetoden, men ved Joint Operations skal partene innregne sine rettigheter i eiendeler og forpliktelser som inngår i samarbeidet. For Joint Operations kan regnskapsføring i noen tilfeller bli lik som bruttometoden under IAS 31, men ikke alltid. Konsernet har ikke vurdert alle mulige konsekvenser som følge av IFRS11. Konsernet planlegger å anvende standarden for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2013 og senere.
                 
· IFRS 12 "Disclosures of Interes of Other Entities" inneholder opplysningskravene for økonomiske interessser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskaper for særskilte formål "SPE" og andre ikke-balanseførte selskaper. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvikrningen av IFRS 12. Konsernet planleggger å anvende standarden for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2013 og senere.
                 
· IFRS 13 "Fair Value Measurement" definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 13, men standarden forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernregnskapet.
                 
For øvrig er det ingen andre IFRS'er eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet.
                 
2.2 Konsolideringsprinsipper
                 
a) Datterselskaper
Datterselskaper er selskaper der konsernet har makt til å utforme enhetens finansielle og operasjonelle retningslinjer, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger kontroll tas også virkningen av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen med i vurderingen. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunktet hvor konsernet oppnår kontroll, og konsolideringen opphører når kontrollen over datterselskapet opphører.
                 
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutning kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler og gjeld regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler.
                 
Når virksomheten erverves i flere trinn skal eierandelen fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunket med resultatføring av verdiendringen.
                 
Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget skal i henhold til IAS 39 resultatføres eller føres som en endring i det utvidete resultatregnskapet dersom det betingede vederlaget klassifiseres som en eiendel eller gjeld. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.
                 
Dersom summen av vederlaget, virkelig verdi av tidligere eierandeler og eventuell virkelig verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler, resultatføres differansen.
                 
Konserninterne transaksjoner, mellomværende, inntekter og kostnader elimineres. Gevinst- og tapselement i en balanseført eiendel oppstått som følge av en konsernintern transaksjon, elimineres også. Regnskapsprinsipper i datterselskaper omarbeides når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.
                 
b) Endring i eierinteresser i datterselskaper uten tap av kontroll
Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved ytterligere kjøp føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført beløp av nettoeiendeler i datterselskapet mot egenkapitalen til morselskapets eiere. Gevinst eller tap ved salg til ikke-kontrollerende eiere føres tilsvarende mot egenkapitalen.
                 
c) Avhending av datterselskaper
Ved tap av kontroll måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over resultatet. Virkelig verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføring, enten som investering i tilknyttet selskap, felleskontrollert virksomhet eller finansiell eiendel. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat reklassifiseres til resultat.
                 
Endring i regnskapsprinsipper
Konsernet har i 2011 endret regnskapsprinsipp knyttet til regnskapsføring av pensjoner. Konsernet har endret fra å føre estimatavvik, som skyldes endringer i aktuarmessige forutsetninger eller grunnlagsdata utover det største av 10 prosent av verdien av pensjonsmidlene eller 10 prosent av pensjonsforpliktelsene, i resultatregnskapet over en periode som tilsvarer arbeidstakernes forventete gjennomsnittlige gjenværende opptjeningstid, til å føre estimatavvik som skyldes endringer i aktuarmessige forutsetninger eller grunnlagsdata over utvidet resultat etter avsetning for utsatt skatt.
                 
I tillegg har konsernet endret klassifisering av netto pensjonskostnad i resultatregnskapet. Konsernet har endret klassifiseringen av netto pensjonskostnad som lønnskostnader til å fordele netto pensjonskostnad på lønnskostnader og netto finansposter, hvor periodens pensjonsopptjening klassifiseres som lønnskostnader og netto rentekostnad på den beregnede forpliktelsen og beregnet avkastning på pensjonsmidlene klassifiseres som netto finansposter. Konsernet mener at det endrede regnskapsprinsippet gir mer relevant informasjon for brukeren av regnskapet.
                 
I henhold til IAS 8 (Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil) har endringene blitt gjort retrospektivt og sammenligningstallene har blitt endret tilsvarende. Tabellene under viser effekten av endret regnskapsprinsipp:
 
 
                 
Resultatregnskap konsern:
         
Millioner kroner
2010 omarbeidet
2010 før omarbeiding
       
Driftsinntekter
2 737
2 737
       
Varekostnader
(1 214)
(1 214)
       
Lønnskostnader
(990)
(992)
       
Avskrivninger
(42)
(42)
       
Andre driftskostnader
(348)
(348)
       
Driftsresultat
142
140
       
Netto finansposter
1
7
       
Resultat før skattekostnad
143
147
       
Skattekostnad
(39)
(40)
       
Årsresultat fra videreført virksomhet
104
107
       
Årsresultat fra avviklet virksomhet
-
-
       
Årsresultat
104
107
       
Utvidet resultat
           
Omregningsdifferanser
12
12
       
Estimatendring pensjoner
(100)
-
       
Utvidet resultat før skattekostnad
(88)
12
       
Skattekostnad knyttet til utvidet resultat
28
-
       
Utvidet årsresultat
(60)
12
       
Årets totalresultat
44
119
       
                 
Balanse konsern:
           
Millioner kroner
   
2010 omarbeidet
2010 før omarbeiding
       
Eiendeler
           
Anleggsmidler
           
Varige driftsmidler
166
166
       
Immaterielle eiendeler
269
269
       
Utsatt skattefordel
88
18
       
Andre langsiktige fordringer
24
24
       
Sum anleggsmidler
547
477
       
                 
Omløpsmidler
           
Varer
40
40
       
Kundefordringer og andre fordringer
742
742
       
Kontanter og kontantekvivalenter
239
239
       
Sum omløpsmidler
1 021
1 021
       
                 
Sum eiendeler
1 568
1 498
       
                 
Egenkapital
               
Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer
       
Aksjekapital og overkursfond
565
565
       
Annen innskutt egenkapital
149
149
       
Opptjent egenkapital
(95)
86
       
Sum egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer
619
800
       
                 
Ikke - kontrollerende eierinteresser
2
2
       
Sum egenkapital
621
802
       
                 
Gjeld
               
Langsiktig gjeld
           
Langsiktig lån
18
18
       
Pensjoner og liknende forpliktelser
384
133
       
Andre avsetninger og forpliktelser
3
3
       
Sum langsiktig gjeld
405
154
       
                 
Kortsiktig gjeld
           
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
518
518
       
Betalbar skatt
24
24
       
Kortsiktig rentebærende gjeld
-
-
       
Sum kortsiktig gjeld
542
542
       
                 
Sum gjeld
947
696
       
                 
Sum egenkapital og gjeld
1 568
1 498
       
                 
Egenkapital konsern omarbeidet:
         
 
Aksjekapital
Overkursfond
Annen
innskutt
egenkapital
Opptjent
egenkapital
Akkumulerte
omregnings-
differanser
Ikke -
kontrollerende
eierinteresser
Sum
egenkapital
 
Millioner kroner
               
Egenkapital per 31. desember 2009
319
246
149
130
(21)
7
830
 
Effekt av endret regnskapsprinsipp
for pensjoner
-
-
-
(105)
-
-
(105)
 
Egenkapital per 1. januar 2010 omarbeidet
319
246
149
25
(21)
7
725
 
                 
Årsresultat
-
-
-
104
-
-
104
 
Utvidet årsresultat
-
-
-
(72)
12
-
(60)
 
Årets totalresultat
-
-
-
33
12
-
44
 
Transaksjoner med eierne
               
Utdelt utbytte for 2009
-
-
-
(128)
-
(3)
(131)
 
Endring minoritetsinteresser
-
-
-
(15)
-
(2)
(17)
 
Sum transaksjoner med eierne
-
-
-
(143)
-
(5)
(148)
 
Egenkapital per 31. desember 2010
319
246
149
(85)
(9)
2
621
 
                 
                 
Egenkapital konsern før omarbeiding:
         
 
Aksjekapital
Overkursfond
Annen
innskutt
egenkapital
Opptjent
egenkapital
Akkumulerte
omregnings-
differanser
Ikke -
kontrollerende
eierinteresser
Sum
egenkapital
 
Millioner kroner
               
Egenkapital per 31. desember 2009
319
246
149
130
(21)
7
830
 
                 
Årsresultat
-
-
-
107
-
-
107
 
Utvidet årsresultat
-
-
-
-
12
-
12
 
Årets totalresultat
-
-
-
107
12
-
119
 
Transaksjoner med eierne
               
Utdelt utbytte for 2009
-
-
-
(128)
-
(3)
(131)
 
Endring minoritetsinteresser
-
-
-
(15)
-
(2)
(17)
 
Sum transaksjoner med eierne
-
-
-
(142)
-
(5)
(147)
 
Egenkapital per 31. desember 2010
319
246
149
95
(9)
2
802
 
                 
2.3 Segmentinformasjon
Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen.
                 
2.4 Omregning av utenlandsk valuta
a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske området der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet.
                 
b) Transaksjoner og balanseposter
Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres som finans.
                 
c) Konsernselskaper
Resultatregnskap og balanse for konsernenheter (ingen med hyperinflasjon) med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte:
                 
i) Balansen er regnet om til sluttkursen på balansedagen.
ii) Resultatregnskapet er regnet om til gjennomsnittskurs (dersom gjennomsnitt ikke gir et rimelig estimat på de akkumulerte virkninger av å bruke transaksjonskurs, brukes transaksjonskursen).
iii) Omregningsdifferanser føres mot utvidet resultat og spesifiseres separat i egenkapitalen som egen post.
                 
Goodwill og merverdier ved oppkjøp av en utenlandsk enhet behandles som eiendeler og forpliktelser i den oppkjøpte enheten og omregnes til balansedagens kurs. Valutadifferanser som oppstår føres over utvidet resultat.
                 
2.5 Varige driftsmidler
Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmiddelet.
                 
Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat når det er sannsynlig at framtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Regnskapsført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras.
                 
Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives etter den lineære metode slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi med årlige avskrivningssatser som følger:
                 
Påkostninger leide lokaler*
7-10%
         
Driftsløsøre, inventar, transportmidler, etc.
20-33 %
         
IT-utstyr (Hardware)
33%
         
                 
*) Påkostninger leide lokaler blir avskrevet i henhold til lengden på det aktuelle lokalets leiekontrakt.
                 
Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på balansedagen og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp (se note 2.7).
                 
Gevinst og tap ved avgang driftsmidler resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi.
                 
2.6 Immaterielle eiendeler
a) Goodwill
               
Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ved oppkjøp av datterselskap er klassifisert som immateriell eiendel. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. Gevinst eller tap ved salg av virksomhet inkluderer balanseført verdi av goodwill tilhørende den solgte virksomheten.
                 
For senere vurdering av behov for nedskrivning av goodwill blir goodwill på oppkjøpstidspunktet allokert til aktuelle kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet hvor goodwill oppstod. Hver enhet eller gruppe av enheter hvor goodwill har blitt allokert representerer det laveste nivået i foretaket hvor goodwill følges opp for interne ledelsesformål.
                 
Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede omstendigheter som indikerer et mulig verdifall. Balanseført verdi sammenlignes med gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Eventuell nedskrivning kostnadsføres og blir ikke reversert i påfølgende perioder.
                 
b) Kundeporteføljer
Kundeporteføljer som har oppstått som en følge av virksomhetssammenslutninger er balanseført til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med fradrag for avskrivninger. Kundeporteføljer har begrenset utnyttbar levetid og avskrives lineært over kundekontraktenes lengde.
                 
c) Programvare og lisenser
Programvare og lisenser består av investeringer knyttet til konsernets ERP system (IFS) som er balanseført til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger, samt etablering av egen IKT plattform. ERP systemet har begrenset utnyttbar levetid og avskrives lineært over ti år basert på en forventning om faktisk utnyttbar levetid.
                 
2.7 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler
Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid og goodwill avskrives ikke, men testes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives, vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi.
                 
Ved vurdering av verdifall grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på anleggsmidler (unntatt goodwill).
                 
2.8 Finansielle eiendeler
Konsernet har kun finansielle eiendeler i kategorien utlån og fordringer. Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Utlån og fordringer klassifiseres som omløpsmidler med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Om det sistnevnte er tilfelle, klassifiseres de som anleggsmidler. Utlån og fordringer klassifiseres som Kundefordringer og andre fordringer, samt Kontanter og kontantekvivalenter i balansen.
                 
Normale kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på transaksjonstidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge den aktuelle eiendelen. Alle finansielle eiendeler balanseføres ved anskaffelse til virkelig verdi med tillegg av transaksjonskostnader.
                 
2.9 Varer
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut-metoden (FIFO).
                 
2.10 Kundefordringer
Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære driftssyklusen. Dersom oppgjør forventes innen ett år eller mindre, klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres fordringene som anleggsmidler.
                 
Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntrufne tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer på at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventete kontantstrømmer, diskontert med opprinnelig effektiv rente.
                 
2.11 Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld.
                 
2.12 Leverandørgjeld
Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortisiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig.
                 
Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden.
                 
2.13 Aksjekapital og overkurs
Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Kostnader knyttet direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner, føres som en reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen.
                 
2.14 Betalbar og utsatt skatt
Skattekostnaden for en periode består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført direkte mot egenkapitalen eller utvidet resultat. Hvis det er tilfelle, blir skatten også ført direkte mot egenkapitalen eller utvidet resultat. Skattekostnaden er beregnet i samsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt, eller i hovedsak er vedtatt av skattemyndigheter på balansedagen. Det er lovverket i de land der konsernets datterselskaper opererer og generer skattepliktig inntekt som er gjeldende for beregning av skattepliktig inntekt. Ledelsen vurderer de standpunkt man har hevet i selvangivelsen der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, foretas avsetninger til forventede skattebetalinger.
                 
Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld ved bruk av gjeldsmetoden. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom konsernet deltar i en transaksjon om kjøp av en eiendel eller gjeld som ikke er en del av en foretaksintegrasjon, regnskapsføres ikke utsatt skatt på transaksjonstidspunktet. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres, eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at framtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten.
                 
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig framtid.
                 
Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og utsatt skatt gjelder inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige foretak eller forskjellige skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forpliktelser og eiendeler ved betalbar skatt netto.
                 
2.15 Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte
                 
a) Pensjonsforpliktelser
Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordringer. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper eller pensjonskasser slik disse fastsettes ved periodiske aktuarberegninger. Konsernet har både ytelsesplaner og innskuddsplaner.
                 
Ytelsesplan
               
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen redusert for virkelig verdi av pensjonsmidlene og for ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Nåverdien av fremtidige ytelser opptjent på balansedagen beregnes ved å diskontere estimerte framtidige utbetalinger med en risikofri rente fastsatt med utgangspunkt i rente på norske statsobligasjoner med 10 års løpetid. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av lineær opptjeningsmetode.
                 
Aktuarmessige tap og gevinster som skyldes endringer i aktuarmessige forutsetninger eller grunnlagsdata føres løpende mot utvidet resultat, etter avsetning for utsatt skatt. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner om gis med tilbakevirkende kraft, det vil si hvor opptjening av rettigheten ikke er betinget av videre opptjeningstid, resultatføres direkte. Endring som ikke gis med tilbakevirkende kraft resultatføres over gjenværende opptjeningstid.
 
                 
Netto pensjonsmidler for overfinansierte ordninger er balanseført til virkelig verdi, og klassifisert som langsiktig eiendel. Netto pensjonsforpliktelser for underfinansierte ordninger og ikke fondsbaserte ordninger som dekkes over drift er klassifisert som langsiktig gjeld. Periodens netto pensjonskostnad fordeles mellom lønnskostnader og netto finansposter, hvor periodens pensjonsopptjening klassifiseres som lønnskostnader og netto rentekostnad på den beregnede forpliktelsen og beregnet avkastning på pensjonsmidlene klassifiseres som netto finansposter.
 
                 
Innskuddsplan
               
En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag i tilfelle enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Ved innskuddsplaner betaler konsernet innskudd til privat administrerte forsikringsordninger for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd balanseføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger.
                 
Innskuddsbaserte pensjonsordninger finnes bokført i både norske, svenske og finske datterselskap.
                 
b) Sluttvederlag
Sluttvederlag blir betalt når ansettelsesforhold avsluttes før det normale tidspunktet for pensjonering, eller når en ansatt frivillig aksepterer å slutte mot et slikt vederlag. Konsernet regnskapsfører sluttvederlag når det beviselig er forpliktet til enten å avslutte arbeidsforholdet til en eller flere ansatte i henhold til en formell, detaljert plan som ikke kan trekkes tilbake, eller til å gi sluttvederlag som følge av et tilbud som er gitt for å oppfordre til frivillig avgang. Sluttvederlag som forfaller mer en 12 måneder etter balansedagen, diskonteres til nåverdi.
                 
2.16 Avsetninger
Konsernet regnskapsfører avsetninger for restrukturering og rettslige krav når: a) det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, b) det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økonomiske ressurser og c) forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter termineringsgebyr på leiekontrakter og sluttvederlag til ansatte. Det avsettes ikke for framtidige driftstap.
                 
I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved å vurdere gruppen under ett. Avsetning for gruppen regnskapsføres selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til gruppens enkeltelementer kan være lav.
                 
Avsetninger måles til nåverdien av forventete utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av endret tidsverdi føres som finanskostnad.
                 
2.17 Inntektsføring
Inntekter resultatføres som følger:
                 
a) Salg av varer og tjenester
Inntekter fra salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av mottatte betalinger, fratrukket merverdiavgift, returer, rabatter og prisavslag. Konserninternt salg elimineres. Salg resultatføres når inntektene kan måles pålitelig og det er sannsynlig at de økonomiske fordelene forbundet med transaksjonen vil tilflyte konsernet.
                 
b) Anleggskontrakter
Kontraktskostnader resultatføres når de påløper. Dersom utfallet av en anleggskontrakt ikke kan måles pålitelig, settes kontraktsinntekten lik kontraktskostnaden i den utstrekning det er sannsynlig at kostnadene blir gjenvunnet. Dersom kontraktsfortjenesten på en anleggskontrakt kan estimeres pålitelig regnskapsføres inntektene og kostnadene over kontraktsperioden. Dersom det er sannsynlig at kontraktskostnadene vil overskride kontraktsinntekten, regnskapsføres det forventede tapet umiddelbart.
                 
Kontraktsendringer, krav og insentivbaserte betalinger er inkludert i kontraktsinntektene i den grad de er avtalt med kunden og kan måles pålitelig.
                 
Konsernet anvender løpende avregning. Fullføringsgraden beregnes ved å ta utgangspunkt i påløpte kostnader for anleggskontrakten i forhold til totalt estimerte kostnader. Ved fastsettelsen av fullføringsgraden ses det bort fra påløpte kostnader som gjelder fremtidige aktiviteter på en kontrakt. Disse kostnadene klassifiseres som varer, forskuddsbetaling eller andre omløpsmidler avhengig av kostnadstypen.
                 
For kontrakter hvor kontraktsinntekter (fratrukket evt. tap på tapskontrakter), overstiger fakturerte beløp, balanseføres det overskytende som kundefordringer. For kontrakter hvor fakturerte beløp overstiger kontraktsinntekter (fratrukket evt. tap på tapskontrakter), balanseføres det overskytende som leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld.
                 
2.18 Leieavtaler
Leiekontrakter der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger fra operasjonelle leieavtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden.
                 
Leiekontrakter vedrørende varige driftsmidler der konsernet i hovedsak innehar all risiko og kontroll, klassifiseres som finansiell leasing. Finansiell leasing balanseføres ved leieperiodens begynnelse til det laveste av virkelig verdi på leide driftsmidler og nåverdien av den samlede minimumsleie. Hver leiebetaling allokeres mellom et avdragselement og et renteelement på en slik måte at det oppnås en konstant rentekostnad på utestående balanseført leieforpliktelse. Rentekostnaden resultatføres som finanskostnad. Leieforpliktelsen, med fradrag for rentekostnaden, klassifiseres som annen kortsiktig gjeld og annen langsiktig gjeld. Varige driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell leieavtale avskrives over den forventede levetid eller leieperiode dersom denne er kortere.
                 
2.19 Utbytte
Utbytteutbetalinger til aksjonærer klassifiseres som gjeld fra det tidspunkt utbyttet er vedtatt av generalforsamlingen.
NOTE 3
FINANSIELL RISIKOSTYRING
Konsernets virksomhet innebærer primært eksponering mot valutarisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernet er ikke eksponert for finansiell prisrisiko av betydning.
             
Risikostyringen i konsernet skal gjennom synliggjøring og bevisst styring av både finansielle og operasjonelle risikofaktorer støtte opp under verdiskapingen i konsernet og sikre en fortsatt solid finansiell plattform. Ledelsen innenfor hvert forretningsområde har ansvaret for løpende oppfølging av risikoforhold innenfor sitt ansvarsområde. For omtale av øvrige risikoområder konsernet er eksponert mot se Styrets beretning og retninslinjer for Eierstyring og selskapsledelse.
             
a) Valutarisiko
           
Infratek er i liten grad operasjonelt influert av valutasvingninger, da virksomheten i begrenset grad har hatt kjøp i utenlandsk valuta eller handel over landegrensene. Når vesentlig valutarisiko oppstår vurderes denne særskilt og sikres evt. gjennom terminkontrakter e.l.
             
Konsernet driver virksomhet i Norge, Sverige og Finland og er derav regnskapsmessig eksponert mot omregningsvalutarisiko fra SEK og EUR til NOK. Egenkapital i utenlandske datterselskap valutasikres ikke, og kursendringer får effekt på konsernets egenkapital. Konsernet hadde pr. 31. desember 2011 kun mindre omfang av finansielle derivater for valutasikring.
             
Bokført omregningsdifferanse i 2011 var -1 millioner (12 millioner). Tabellen nedenfor viser effekten på konsernets agio tap / gevinst ved pluss og minus 10 prosent endring i SEK og EUR valuta vs. benyttet valuta for regnskapsåret 2011.
             
Sensitivitetsanalyse omregningsdifferanser
             
         
Endring i valutakurs
Millioner kroner
Valuta
+10%
-10%
     
Påvirkning på utvidet resultat og egenkapital
SEK
25
(25)
Påvirkning på utvidet resultat og egenkapital
EUR
7
(7)
Sum påvirkning utvidet resultat og egenkapital
 
33
(33)
             
b) Renterisiko
           
Konsernets driftsinntekter og kontantstrøm fra operasjonell virksomhet er i begrenset grad påvirket av renteendringer. Renteendringer kan imidlertid påvirke kundenes investeringsvilje og derav indirekte påvirke konsernets driftsinntekter og kontantstrøm. Per 31. desember 2011 er konsernet primært eksponert for renterisiko i forhold til overskuddslikviditet. Konsernet hadde en netto kontantbeholdning på 300 millioner kroner ved utgangen av 2011 og renteinntekter på 3 millioner. Endring i NIBOR, STIBOR og EURIBID vil påvirke forrentingen på balanseført overskuddslikviditet samt konsernets kapitalkostnad. Som eksempel endret NIBOR 1 uke seg gjennom 2011 fra 2,27 prosent den 3. januar til 2,0 prosent den 31. desember. Gitt konsernets kontantbeholdning ved utgangen av 2011 ville dette medført et renteinntektsintervall på 6,0 til 6,8 millioner. Konsernets renteinntekter og kostnader følger den generelle utviklingen i henholdsvis det norske, svenske og finske pengemarkedet. Konsernet har ikke benyttet rentesikringsinstrumenter, og i svært begrenset grad valutasikringsinstrumenter. Overskuddslikviditeten kommer fra tilført likviditet som del av børsnoteringen av Infratek i desember 2007, overtakelsen av Fortums entreprenørvirksomhet i januar 2009, samt positiv kontantstrøm fra driften.
             
c) Likviditetsrisiko
           
Likviditetsrisiko oppstår dersom det ikke er samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Virksomheten i Infratek er utsatt for sesongsvingninger som kan påvirke kontantstrømmen. Konsernet har historisk sett hatt tilfredsstillende styring av arbeidskapitalen. Per 31. desember 2011 hadde konsernet en netto kontantbeholdning på 300 millioner kroner. I tillegg har Infratek en ubenyttet kassekreditt på 100 millioner kroner i DnB NOR Bank ASA som er løpende med 1 måneders gjensidig oppsigelsestid. Infrateks låneavtale med DnB NOR Bank ASA stiller krav til finansielle nøkkeltall. Konsernets kassekreditt forutsetter en bokført egenkapitalandel på 20 prosent. Avtalen inneholder videre enkelte begrensninger vedrørende selskapsrettslige endringer som fusjon/fisjon, vesentlig kjøp/salg av aktiva, kapitalendringer, samt omsettelighetsbegrensninger eller heftelser (pant) vedrørende konsernets aktiva. Långiver plikter å samtykke så sant det ikke foreligger sakelig grunn. Konsernet har også konsernkontosystemer og kontoer med kortsiktige kredittrammer på datterselskapsnivå mot konsernets totale kontantbeholdning. Konsernets kontantstrøm fra driften har i 2011 vært positiv som følge av positivt resultatbidrag. Infratek møter alle krav som er satt i låneavtale. Samlet sett sikrer dette en god likviditetstilgang for konsernet. Per 31. desember 2011 har konsernet ikke langsiktig gjeld av betydning. Forfall av langsiktige og kortsiktige gjeldsposter er gjengitt nedenfor.
             
Forfallsanalyse langsiktig gjeld
             
2010
 
1-3 år
3-5 år
5 år og senere
Forfall ikke fastsatt
 
Millioner kroner
 
Sum
       
Andre langsiktige lån
 
18
-
-
-
18
Sum langsiktige lån
 
18
-
-
-
18
             
2011
 
1-3 år
3-5 år
5 år og senere
Forfall ikke fastsatt
 
Millioner kroner
 
Sum
       
Andre langsiktige lån
 
15
-
-
-
15
Sum langsiktige lån
 
15
-
-
-
15
             
Forfallsanalyse kortsiktig gjeld
             
2010
           
Millioner kroner
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
90-120 dager
>120 dager
Sum
Leverandørgjeld
150
3
1
4
-
158
Annen kortsiktig gjeld
152
-
127
-
81
360
Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
302
3
128
4
81
518
             
2011
           
Millioner kroner
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
90-120 dager
>120 dager
Sum
Leverandørgjeld
196
6
1
-
1
204
Annen kortsiktig gjeld
142
-
118
-
84
344
Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
338
6
119
-
85
548
             
d) Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at kundene ikke kan gjøre opp sine betalingsforpliktelser. Kredittrisiko anses som del av forretningsmessig risiko og følges opp som del av løpende drift. Infratek har etablert prosedyrer for kredittvurdering av så vel større kunder som leverandører. Historisk har det vært ubetydelige tap på fordringer og dagens kredittrisiko anses som akseptabel.
             
Forfallsanalyse langsiktige fordringer
             
2010
 
1-3 år
3-5 år
5 år og senere
Forfall ikke fastsatt
 
Millioner kroner
 
Sum
       
Innskutt kjernekapital pensjonskasser
 
-
-
-
17
17
Ansvarlig lån pensjonskasser
 
-
-
-
2
2
Andre langsiktige fordringer
 
4
-
1
-
5
Sum langsiktige lån
 
4
-
1
19
24
             
2011
 
1-3 år
3-5 år
5 år og senere
Forfall ikke fastsatt
 
Millioner kroner
 
Sum
       
Innskutt kjernekapital pensjonskasser
 
-
-
-
17
17
Ansvarlig lån pensjonskasser
 
-
-
-
2
2
Andre langsiktige fordringer
 
1
-
-
-
1
Sum langsiktige lån
 
1
-
-
19
20
             
Forfallsanalyse kortsiktige fordringer
             
2010
           
Millioner kroner
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
90-120 dager
>120 dager
Sum
Kundefordringer
453
16
5
4
-
478
Påløpte, ikke fakturerte inntekter
203
-
-
-
-
203
Andre fordringer
61
-
-
-
-
61
Sum kundefordringer og andre fordringer
717
16
5
4
-
742
             
2011
           
Millioner kroner
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
90-120 dager
>120 dager
Sum
Kundefordringer
440
5
1
9
4
459
Påløpte, ikke fakturerte inntekter
232
-
-
-
-
232
Andre fordringer
15
-
-
-
-
15
Sum kundefordringer og andre fordringer
687
5
1
9
4
706
             
Alle kundefordringer over 30 dager er forfalt.
             
Endringer avsetning til tap på kundefordringer gjennom året
Millioner kroner
   
2011
2010
   
Inngående balanse avsetning tap på fordringer
   
(4)
(5)
   
Avsetning til tap på kundefordringer gjennom året
(5)
(1)
   
Faktiske tap i perioden
   
1
2
   
Utgående balanse avsetning tap på fordringer
   
(8)
(4)
   
             
e) Kategori av finansielle instrumenter
Konsernet har følgende kategorier av finansielle instrumenter:
             
2010
           
Millioner kroner
       
Utlån og fordringer
Sum
Eiendeler
           
Andre langsiktige fordringer
       
24
24
Kundefordringer og andre fordringer (eksklusive forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke fakturerte inntekter) 1)
528
528
Kontanter og kontantekvivalenter
       
239
239
Sum eiendeler
       
791
791
             
Millioner kroner
   
Andre finansielle forpliktelser til amortisert kost
Sum
Forpliktelser
           
Langsiktige lån
       
18
18
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (eksklusive lovpålagte forpliktelser) 2)
295
295
Sum forpliktelser
       
313
313
             
2011
           
Millioner kroner
       
Utlån og fordringer
Sum
Eiendeler
           
Andre langsiktige fordringer
       
20
20
Kundefordringer og andre fordringer (eksklusive forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke fakturerte inntekter) 1)
474
474
Kontanter og kontantekvivalenter
       
300
300
Sum eiendeler
       
794
794
             
Millioner kroner
   
Andre finansielle forpliktelser til amortisert kost
Sum
Forpliktelser
           
Langsiktige lån
       
15
15
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (eksklusive lovpålagte forpliktelser) 2)
       
430
430
Sum forpliktelser
       
445
445
             
1) Forskuddsbetalinger og påløpte, ikke fakturerte inntekter er utelatt fra fordringsposten i balansen, ettersom dette er en analyse som kun kreves for finansielle instrumenter
2) Lovpålagte forpliktelser og forskuddsfakturert beløp er ekskludert fra leverandørgjeld og annen gjeld i balansen, da denne analysen kun kreves for finansielle instrumenter
             
Pålydende minus nedskrivninger på inntrufne tap på kundefordringer og leverandørgjeld antas omtrent å tilsvare postens virkelige verdi. Virkelig verdi på finansielle forpliktelser (som beregnes for noteformål) estimeres ved å diskontere fremtidige kontantstrømmer med konsernets alternative markedsrente for tilsvarende finansielle instrumenter.
             
f) Kapitalstyring
           
Konsernets kapital skal styres med mål om å trygge fortsatt drift, ivareta og videreutvikle konsernets verdier og sikre god kredittrating og dermed lånebetingelser i forhold til den virksomhet konsernet driver. Konsernet har en solid kapitalstruktur og vil over tid søke en kapitalstruktur tilpasset konsernets virksomhet for å redusere kapitalkostnadene, eksempelvis gjennom økt utbytte, tilbakekjøp av aksjer, utstede nye aksjer eller opptak av rentebærende lån relatert til kjøp av virksomhet.
             
Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å følge utviklingen i konsernets kontantbeholdning og konsernets gjeldsgrad, definert som netto rentebærende gjeld delt på sum egenkapital og netto rentebærende gjeld. Konsernets gjeldsgrad skal ikke overstige konsernets gjeldbetjeningsevne som vil avhenge av konsernets fremtidige ventede inntjening og investeringsnivå, samt det rentenivå konsernet kan oppnå.
             
Gjeldsgrad
           
Millioner kroner
   
2011
2010
omarbeidet
   
Rentebærende gjeld
   
14
17
   
Minus kontanter og kontantekvivalenter
   
(300)
(239)
   
Netto rentebærende gjeld (kontanter)
   
(286)
(222)
   
Total egenkapital inklusive minoritet
   
484
621
   
Sum egenkapital og netto rentebærende gjeld
   
198
399
   
Gjeldsgrad
   
7,1 %
4,3 %
   
NOTE 4
VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres fortløpende og er basert på historiske data og andre faktorer, herunder forventinger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og gjør antagelser knyttet til fremtiden i sin utarbeidelse av regnskapet. Regnskapsmessige estimater samsvarer sjelden fullt ut med endelige utfall. Forskjeller som oppstår mellom estimater og virkelig verdi, regnskapsføres i den perioden de blir kjent dersom de vedrører denne perioden. Vedrører forskjellen både inneværende og fremtidige perioder, regnskapsføres den fordelt på de aktuelle perioder.
                 
Estimater og antagelser som kan representere en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi av eiendeler og gjeldsposter i løpet av kommende regnskapsår drøftes nedenfor.
                 
Inntektsføring
               
Regnskapsføring av inntekter fra fastpriskontrakter skjer etter løpende avregning metode. Løpende inntektsføring av prosjekter medfører usikkerhet idet man baserer seg på estimater og vurderinger. For prosjekter under utførelse er det usikkerhet når det gjelder fremdrift på gjenværende arbeid, tvister, garantiarbeid, sluttprognose mv. Endelig resultat kan derfor avvike fra forventet resultat. For avsluttede prosjekter er det usikkerhet knyttet til eventuelle skjulte mangler, samt eventuelle tvister med kunder.
                 
Estimert verdifall på goodwill
Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf note 2.6. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater (se også note 7).
                 
Inntektsskatt
               
Konsernet skattelegges for inntekt i flere land. Betydelig bruk av skjønn er påkrevd for å fastsette inntektsskatten for alle land under ett i konsernregnskapet. For mange transaksjoner og beregninger vil det være usikkerhet knyttet til den endelige skatteforpliktelsen. Konsernet regnskapsfører skatteforpliktelser knyttet til fremtidige avgjørelser i skatte-/tvistesaker, basert på estimater om ytterligere inntektsskatt vil påløpe. Hvis det endelige utfallet i en sak avviker fra opprinnelig avsatt beløp, vil avviket påvirke regnskapsført skattekostnad og avsetning for utsatt skatt i den perioden avviket fastslås.
                 
Pensjoner
               
Nåverdien av pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger avhenger av ulike faktorer som er bestemt av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Forutsetningene som benyttes ved beregning av netto pensjonskostnad inkluderer diskonteringsrenten. Endringer i disse forutsetningene vil påvirke balanseført verdi av pensjonsforpliktelsene.
                 
Konsernet bestemmer egnet diskonteringsrente ved utgangen av hvert år. Dette er renten som skal brukes til å beregne nåverdien av fremtidige estimerte utgående kontantstrømmer som kreves for å gjøre opp pensjonsforpliktelsen. Ved fastsettelse av egnet diskonteringsrente, ser konsernet hen til renten på foretaksobligasjoner av høy kvalitet som er utstedt i den valuta pensjonen blir utbetalt i, og som har forfall tilnærmet lik den relaterte pensjonsforpliktelsen.
                 
Andre poster
               
Andre poster som påvirkes av estimater er antatt brukstid for driftsmidler, goodwill, eventuell utnyttelse av utsatt skattefordel og beregning av verdi på opsjoner knyttet til utkjøpsforpliktelse for Unisec Varularm AB, Mini Entreprenad AB og Eiendomssikring AS (se også note 25).
NOTE 5
SEGMENTINFORMASJON
             
Konsernledelsen utgjør konsernets øverste beslutningstaker. Driftssegmentene baseres på den rapporteringen konsernledelsen styrer etter når den tilordner ressurser og vurderer lønnsomhet.
                 
Konsernets konsernstruktur består av tre forretningsområder; Lokal Infrastruktur, Sentral Infrastruktur og Sikkerhet, basert på virksomhetens leveranse av produkter og tjenester. Infratek har finansielt rapportert innen følgende segmenter basert på produkter i 2011: Lokal Infrastruktur, Sentral Infrastruktur og Sikkerhet, samt basert på geografi.
                 
Segmentinformasjon presenteres for konsernets virksomhetsområder. Virksomhetssegmentene gjenspeiler inndelingen i produktgrupper og er basert på konsernets interne rapporteringsstruktur. Konsernledelsen vurderer resultatene fra segmentene basert på justert driftresultat (EBIT). Målemetoden ekskluderer effekten av engangskostnader når kostnadene er et resultat av en isolert hendelse som antas å ikke ville gjenta seg. I segmenttabellen er slike kostnader rapportert som en del av segmentet Øvrig (konsern). Konsernet har i 2010 og 2011 hatt kostnader knyttet til manglende videreutleie av konsernets hovedkontor som er belastet Øvrig.
                 
Under følger en oversikt over virksomhetssegmentene:
Lokal Infrastruktur: Omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge og Sverige rettet mot produktområdene distribusjonsnett, vei- og gatebelysning, fiber/telekom, fjernvarme og jernbane. Tjenestene innen forretningsområdet er organisert i tre regioner i Sverige og en region i Norge.
                 
Sentral Infrastruktur: Omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge, Sverige og Finland rettet mot det sentrale transmisjonsnettet for kraftoverføring i Norden; produkter og tjenester innen transformatorstasjoner, kabler og kraftlinjer for høyere spenning.
                 
Sikkerhet: Leverer tekniske sikkerhetsløsninger som alarmanlegg, tv-overvåkning, adgangskontrollanlegg, integrerte sikkerhetsløsninger og elektronisk varesikring. Forretningsområdet utfører også elsikkerhetstjenester på vegne av Det lokale eltilsyn hos kraftnetteiere. Sikkerhet er etablert i Norge, Sverige og Finland.
                 
Øvrig (konsern): Dette segmentet består hovedsakelig av konsernkostnader i form av påløpte kostnader i morselskapet Infratek ASA knyttet mot styret, konsernsjef og konsernøkonomi, løpende finansiell rapportering, kostnader forbundet med å være børsnotert samt manglende videreutleie av konsernets hovedkontor. Infratek ASA er lokalisert i Norge.
                 
Eliminering: Dette består av elimineringer av konserninternt salg.
                 
Segmentinformasjon
               
Millioner kroner
Lokal Infrastruktur
omarbeidet
Sentral Infrastruktur
omarbeidet
Sikkerhet
Øvrig
Elimineringer
Konsern
omarbeidet
   
2010 omarbeidet
               
Eksternt salg
1 853
570
314
-
-
2 737
   
Salg mellom segmentene
5
9
2
31
(46)
-
   
Driftsinntekter
1 858
579
316
31
(46)
2 737
   
Varekostnader
(862)
(253)
(95)
-
(4)
(1 214)
   
Bruttofortjeneste
996
326
221
31
(51)
1 522
   
Lønnskostnader
(633)
(204)
(129)
(24)
-
(990)
   
Andre driftskostnader
(244)
(66)
(55)
(34)
51
(348)
   
Driftsresultat før avskrivninger
118
56
37
(28)
-
184
   
Avskrivninger
(26)
(7)
(4)
(6)
-
(42)
   
Driftsresultat
93
49
33
(33)
-
142
   
Finanskostnader
(3)
(1)
6
(1)
-
1
   
Resultat før skatt
90
48
39
(34)
-
143
   
Skattekostnad
(26)
(14)
(9)
10
-
(39)
   
Årsresultat
64
35
30
(25)
-
104
   
                 
                 
Millioner kroner
Lokal Infrastruktur
Sentral Infrastruktur
Sikkerhet
Øvrig
Elimineringer
Konsern
   
2011
               
Eksternt salg
1 981
602
305
3
-
2 890
   
Salg mellom segmentene
8
9
1
10
(29)
-
   
Driftsinntekter
1 989
611
306
13
(29)
2 890
   
Varekostnader
(959)
(281)
(93)
-
(10)
(1 342)
   
Bruttofortjeneste
1 030
330
214
13
(39)
1 548
   
Lønnskostnader
(679)
(229)
(132)
(20)
-
(1 060)
   
Andre driftskostnader
(239)
(82)
(56)
(6)
39
(344)
   
Driftsresultat før avskrivninger
112
19
27
(13)
-
144
   
Avskrivninger
(26)
(7)
(3)
(7)
-
(43)
   
Driftsresultat
86
12
23
(20)
-
101
   
Finanskostnader
(3)
(1)
5
(2)
-
(1)
   
Resultat før skatt
83
11
29
(22)
-
100
   
Skattekostnad
(23)
(3)
(6)
6
-
(26)
   
Resultat fra avviklet virksomhet
(4)
-
-
-
-
(4)
   
Årsresultat
56
8
22
(16)
-
71
   
                 
                 
Arbeidskapital per 31. desember og investeringer for året:
     
Millioner kroner
 
Infrastruktur
Sikkerhet
Øvrig
Konsern
     
2010
               
Arbeidskapital
 
231
32
2
265
     
Driftsinvesteringer
 
32
1
12
45
     
                 
Millioner kroner
 
Infrastruktur
Sikkerhet
Øvrig
Konsern
     
2011
               
Arbeidskapital
 
163
36
1
200
     
Driftsinvesteringer
 
36
1
8
45
     
                 
                 
Omsetning til nærstående parter inkludert i segmentene - utgjør mer enn 10% av omsetningen (se også note 18)
     
Millioner kroner
 
Infrastruktur
Sikkerhet
Øvrig
Konsern
     
2010
               
Omsetning til Hafslund
 
595
74
-
669
     
Omsetning til Fortum
 
616
1
-
617
     
                 
Millioner kroner
 
Infrastruktur
Sikkerhet
Øvrig
Konsern
     
2011
               
Omsetning til Hafslund
 
480
73
-
553
     
Omsetning til Fortum
 
706
1
-
707
     
                 
Segmentinformasjon etter geografi
     
Millioner kroner
Norge
omarbeidet
Sverige
Finland
Øvrig
Elimineringer
Konsern
omarbeidet
   
2010 omarbeidet
               
Eksternt salg
1 285
1 267
184
-
-
2 737
   
Driftsresultat
107
63
6
(33)
-
142
   
Årsresultat
80
45
4
(25)
-
104
   
         
-
     
Arbeidskapital
96
128
39
2
-
265
   
Driftsinvesteringer
22
9
2
12
-
45
   
                 
2011
               
Eksternt salg
1 250
1 451
186
3
-
2 890
   
Driftsresultat
71
39
11
(20)
-
101
   
Årsresultat
46
32
8
(16)
-
71
   
                 
Arbeidskapital
69
101
30
1
-
200
   
Driftsinvesteringer
18
18
1
8
-
45
   
*Øvrig består av morselskapet Infratek ASA
   
NOTE 6
VARIGE DRIFTSMIDLER
   
Driftsløsøre, inventar, transportmidler etc.
 
Sum varige driftsmidler
         
Millioner kroner
       
Balanseført verdi per 1. januar 2010
170
 
170
Driftsinvesteringer
 
32
 
32
Avgang driftsinvesteringer til bokført verdi
(2)
 
(2)
Av- og nedskrivninger i året
(35)
 
(35)
Omregningsdifferanser
 
1
 
1
Balanseført verdi per 31. desember 2010
166
 
166
Anskaffelseskost per 31. desember 2010
297
 
297
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 2010
(131)
 
(131)
Balanseført verdi per 1. januar 2011
166
 
166
Investering fra oppkjøpt virksomhet
4
 
4
Driftsinvesteringer
 
39
 
39
Avgang driftsinvesteringer til bokført verdi
(14)
 
(14)
Av- og nedskrivninger i året
 
(35)
 
(35)
Balanseført verdi per 31. desember 2011
160
 
160
Anskaffelseskost per 31. desember 2011
289
 
289
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 2011
(129)
 
(129)
Balanseført verdi per 1. januar 2011
 
160
 
160
         
Avskrivningsprosent
 
7-33%
   
         
2010
       
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
   
Framtidige leiebetalinger
   
Husleie
Maskiner/ utstyr
Sum
Millioner kroner
       
Forfall innen 1 år
 
29
38
66
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år
86
63
149
Forfall etter mer enn 5 år
 
48
-
48
Total
 
163
101
263
         
Bokførte leiekostnader (operasjonell leasing) i perioden
48
42
90
         
2011
       
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
   
Framtidige leiebetalinger
   
Husleie
Maskiner/ utstyr
Sum
Millioner kroner
       
Forfall innen 1 år
 
22
42
64
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år
 
67
77
144
Forfall etter mer enn 5 år
 
24
-
24
Total
 
113
119
232
         
Bokførte leiekostnader (operasjonell leasing) i perioden
32
32
64
NOTE 7
IMMATRIELLE EIENDELER
     
Programvare og lisenser
Sum immaterielle eiendeler
Millioner kroner
Kundeporteføljer
Goodwill
   
Anskaffelseskost per 1. januar 2010
10
237
41
287
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 1. januar 2010
(5)
(36)
(1)
(42)
Balanseført verdi per 1. januar 2010
5
201
39
245
Investering fra oppkjøpt virksomhet
-
13
-
13
Driftsinvesteringer
-
-
13
13
Av- og nedskrivninger i året
(3)
-
(4)
(7)
Omregningsdifferanser
-
4
1
5
Balanseført verdi per 31. desember 2010
2
218
49
269
Anskaffelseskost per 31. desember 2010
10
246
54
310
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 2010
(8)
(28)
(5)
(41)
Balanseført verdi per 1. januar 2010
2
218
49
269
Investering fra oppkjøpt virksomhet
-
7
-
7
Avgang solgt virksomhet
-
(3)
-
(3)
Driftsinvesteringer
-
-
6
6
Av- og nedskrivninger i året
(2)
-
(6)
(8)
Omregningsdifferanser
-
-
-
-
Balanseført verdi per 31. desember 2011
-
222
49
271
Anskaffelseskost per 31. desember 2011
10
250
60
320
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 2011
(10)
(28)
(11)
(49)
Balanseført verdi per 31. desember 2011
-
222
49
271
         
Avskrivningsprosent
20-50%
-
10%
 
         
Nedskrivningstest for goodwill
Gjenvinnbart beløp måles ved hjelp av neddiskontering av fremtidig kontantstrøm som er basert på styregodkjente planer for virksomhetene (budsjetter og prognoser). Tabellen nedenfor viser konsernets ikke avskrivbare immaterielle eiendeler (goodwill) per resultatenhet (kontantgenererende enhet). Konsernets kontantgenererende enheter har ikke endret seg siden forrige års nedskrivningstest. I tillegg har det kommet til en ny goodwillpost i forbindelse med kjøpet av Mini Entreprenad AB (se note 25).
         
Ikke avskrivbare immaterielle eiendeler
   
Millioner kroner
 
Kontantgenererende enhet
Segment
Goodwill
   
Infratek Entreprenør AS
Infrastruktur
42
   
Mini Entreprenad AB
Infrastruktur
7
   
Veka Entreprenad AB
Infrastruktur
7
   
Infratek Sverige AB
Infrastruktur
29
   
Infratek Öst AB
Infrastruktur
18
   
Infratek Finland AB
Infrastruktur
6
   
Infratek Sikkerhet AS
Sikkerhet
98
   
Infratek Elsikkerhet AS
Sikkerhet
-
   
Unisec Varularm AB
Sikkerhet
13
   
Sum
 
222
   
         
Omsetning, marginer og investeringer tar utgangspunkt i ledelsens budsjett for 2012, samt prognoser for perioden 2013 til 2016. Terminalverdien baseres på kontantstrømmen for 2016, hensyntatt årlig vekst tilsvarende 2,5 prosent for de svenske og finske selskapene og 1,9 prosent for de norske selskapene. Dette tilsvarer forventet generell vekst i økonomien (KPI) i respektive land hvor Infratek har virksomhet. I terminalverdien tilsvarer reinvesteringen forventede avskrivninger for enhetenes driftsmidler. Benyttet diskonteringsrente lik 8,4 prosent er før skatt og reflekterer antatt risiko og kapitalkostnad for konsernet basert på en kapitalstruktur ansett representativ for industrien Infratek har virksomhet innen. Det er ut fra gjennomførte verdifalltester ikke foretatt noen nedskrivninger i 2011. En nedjustering av kontantstrøm med 20 prosent og benyttelse av diskonteringsrente basert på konsernets kapitalstruktur ville ikke medført nedskrivning.
         
         
NOTE 8
ANLEGGSKONTRAKTER
 
Millioner kroner
2011
2010
Totale driftsinntekter
2 890
2 737
Herav kontraktsinntekter
1 380
1 401
Salg av varer og tjenester
1 510
1 336
     
Løpende kontrakter per 31. desember
   
Påløpte prosjektutgifter for perioden
1 065
764
Innregnet overskudd for perioden
58
55
- fakturerte inntekter
(1 071)
(783)
Netto verdi løpende kontrakter pr 31. desember
52
36
     
Herav balanseført beløp av:
   
Innregnet, ikke fakturert
110
108
Forskuddsfakturert til kunde
(58)
(72)
Netto verdi løpende kontrakter pr 31. desember
52
36
     
Gjenværende produksjon på tapskontrakter 1)
16
11
1) Forventet tap på gjenværende produksjon av tapsprosjekter er resultatført
NOTE 9
VARELAGER
 
Millioner kroner
2011
2010
Råmaterialer
-
1
Varer i arbeid
-
-
Ferdigvarer
36
39
Sum varer
36
40
     
Nedskrivninger av varelager i perioden
-
3
Varekostnad totalt i perioden
1 152
812
NOTE 10
ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER
Millioner kroner
2011
2010
Innskutt kjernekapital pensjonskasser
17
17
Ansvarlig lån pensjonskasser
2
2
Andre langsiktige fordringer
1
5
Sum andre langsiktige fordringer
20
24
NOTE 11
KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER
Millioner kroner
2011
2010
Kundefordringer
459
478
Nedskrivning til dekning av tap
(8)
(4)
Kundefordringer netto
451
474
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
232
203
Forskuddsbetalte kostnader
4
12
Andre fordringer
23
53
Sum kundefordringer og andre fordringer
710
742
NOTE 12
KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER
Millioner kroner
2011
2010
Bankinnskudd innenfor konsernkonto
295
224
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
5
15
Sum bankinnskudd
300
239
     
Herav fordelt etter valuta
   
Norske kroner
170
159
Svenske kroner
94
64
Euro
36
16
Sum bankinnskudd
300
239
     
Konsernet har konsernkontosystem i DNB Bank ASA. Et konsernkontosystem innebærer solidaransvar for deltakende selskaper. Infratek ASAs kontoer utgjør eneste mellomværende med bankene, mens innskudd og trekk på datterselskapenes kontoer er interne mellomværende med Infratek ASA. Deltakende selskaper i konsernkontosystemet har et solidarisk selvskyldneransvar for samlet trekk i konsernkontosystemet.
     
Konsernet har en kassekreditt med DNB Bank ASA på 100 millioner kroner. Fasiliteten har 1 måned gjensidig oppsigelsestid og er ikke benyttet pr 31. desember 2011.
     
Konsernet har følgende bundne bankinnskudd pr 31. desember 2011:
     
Bundne bankinnskudd
   
Millioner kroner
2011
2010
Skattetrekk
14
1
Depositum
-
2
Andre bundne midler 1)
16
16
Sum bundne bankinnskudd
30
19
     
1) Se note 8 for Infratek ASA for forklaring til andre bundne midler
NOTE 13
AKSJEKAPITAL, OVERKURSFOND OG RESULTAT PR AKSJE
Aksjekapitalen i Infratek ASA per 31. desember var:
     
Pålydende kroner
     
Millioner kroner
Type endring
Antall aksjer
Aksjekapital
Overkursfond
Sum
 
             
Per 31. desember 2010
63 863 224
5,00
319
246
565
             
Nedsettelse av overkursfondet
     
(200)
(200)
             
Per 31. desember 2011
63 863 224
5,00
319
46
365
             
Styrets forslag til utbytte for 2011 er 95,8 millioner kroner, tilsvarende 1,5 kroner per aksje. Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet morselskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året. Totalt antall utestående aksjer pr 31. desember 2011 er 63 863 224.
             
Resultat per aksje og gjennomsnittlig antall aksjer
 
Millioner kroner
2011
2010
 
Årsresultat fra videreført virksomhet tilordnet morselskapets aksjonærer
74
104
 
Årsresultat fra avviklet virksomhet tilordnet morselskapets aksjonærer
(4)
-
 
Årsresultat tilordnet selskapets aksjonærer
71
104
 
Veid gjennomsnitt av antall utestående aksjer
63 863 224
63 863 224
 
             
Aksjonæroversikt
     
De største aksjonærene i Infratek ASA per 31. desember 2011 var:
   
     
Antall aksjer
Eierandel
   
Hafslund ASA
   
27 652 360
43,3 %
   
Fortum Nordic AB
   
21 074 864
33,0 %
   
Odin Norden
   
3 180 700
5,0 %
   
Orkla ASA
   
2 351 044
3,7 %
   
Nordstjernan AB
 
1 952 067
3,1 %
   
The Northern Trust
1 595 600
2,5 %
   
Skandinaviske Enskilda Banken
947 100
1,5 %
   
MP Pensjon
   
830 000
1,3 %
   
DnB NOR SMB
   
682 049
1,1 %
   
VPF Nordea Avkastning
 
312 000
0,5 %
   
VPF Nordea Kapital
 
229 850
0,4 %
   
Terra Total
 
201 000
0,3 %
   
Ivar S Løge AS
 
200 000
0,3 %
   
VJ Invests AS
   
185 000
0,3 %
   
VJ Invests AS
   
183 000
0,3 %
   
Sum 15 største
   
61 576 634
96,4 %
   
Øvrige aksjonærer
   
2 286 590
3,6 %
   
Total
   
63 863 224
100,0 %
   
Styret og ledelse
   
373 500
0,6 %
   
NOTE 14
LEVERANDØRGJELD OG ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Millioner kroner
2011
2010
Leverandørgjeld
203
158
Skyldige offentlige trekk
118
127
Påløpte kostnader
129
111
Forskuddsfakturerte inntekter
80
96
Øvrige forpliktelser
18
26
Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
548
518
NOTE 15
LANGSIKTIG GJELD
 
Millioner kroner
2011
2010
Andre langsiktige lån
15
18
Sum langsiktige lån
15
18
     
Det langsiktige lånet består av et mindre historisk betinget banklån i et av konsernets datterselskaper, samt av opsjon knyttet til utkjøpsforpliktelse for Unisec Varularm AB, Eiendomssikring AS og Mini Entreprenad AB. Se også note 25. Opsjonene er målt til virkelig verdi per 31. desember 2011 og verdiendringen er ført over resultatet som finansielle poster. Se også note 22, netto finansposter.
     
Følgende tabell viser verdi av utkjøpsforpliktelser per 31. desember 2011:
Millioner kroner
2011
2010
Andre langsiktige lån
11
16
Sum langsiktige lån
11
16
NOTE 16
UTSATT SKATTEFORDEL
Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen.
Millioner kroner
     
2011
2010
omarbeidet
Utsatt skattefordel som forventes realisert senere enn 12 måneder
172
111
Utsatt skattefordel som forventes realisert innen 12 måneder
-
-
Sum utsatt skattefordel
     
172
111
           
Utsatt skatt som forventes realisert senere enn 12 måneder
(20)
(23)
Utsatt skatt somforventet realisert innen 12 måneder
-
-
Sum utsatt skatt
     
(20)
(23)
Sum utsatt skattefordel– netto
     
152
88
           
Millioner kroner
     
2011
2010
omarbeidet
Balanseført per 31. desember 2009
-
36
Effekt av endret regnskapsprinsipp for pensjoner
-
41
Balanseført per 1. januar omarbeidet
88
77
Utsatt skattefordel fra oppkjøpt virksomhet
-
(2)
Estimatendring pensjoner
55
28
Resultatført i perioden
9
(15)
Balanseført per 31. desember
152
88
           
Spesifikasjon utsatt skatt
   
 Pensjoner
Fremførbart
Annet
 Sum
Millioner kroner
 
underskudd
   
Utsatt skattefordel:
       
Utsatt skattefordel per 31. desember 2009
52
7
2
61
Effekt av endret regnskapsprinsipp for pensjoner
41
-
-
41
Utsatt skattefordel per 1. januar 2010 omarbeidet
93
7
2
102
Estimatendring pensjoner
28
-
-
28
Resultatført i perioden
(14)
(7)
2
(19)
Utsatt skattefordel per 31. desember 2010
107
-
4
111
Estimatendring pensjoner
55
-
-
55
Resultatført i perioden
1
6
(1)
6
Utsatt skattefordel per 31. desember 2011
163
6
3
172
 
   
Driftsmidler
Gevinst &
Anleggs-
 
Millioner kroner
 
tapskonto
kontrakter
Total
Utsatt skatteforpliktelse:
       
Utsatt skatteforpliktelse per 31. desember 2009
(7)
(7)
(11)
(25)
Utsatt skatt fra oppkjøpt virksomhet
-
-
-
-
Utsatt skatt knyttet til solgt virksomhet
(2)
-
-
(2)
Resultatført i perioden
(3)
1
6
4
Utsatt skatteforpliktelse per 31. desember 2010
(12)
(6)
(5)
(23)
Utsatt skatt fra oppkjøpt virksomhet
-
-
-
-
Utsatt skatt knyttet til solgt virksomhet
-
-
-
-
Resultatført i perioden
5
1
(3)
3
Utsatt skatteforpliktelse per 31. desember 2011
(7)
(5)
(8)
(20)
NOTE 17
PENSJONSKOSTNADER, -FORPLIKTELSER OG -MIDLER
   
Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger organisert i pensjonskasser og forsikringsselskaper. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger fra selskapene. Disse fastsettes på basis av aktuarberegninger eller en fast andel av den ansattes lønn. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner.
   
                 
Balanseført pensjon og forutsetninger
   
Millioner kroner
 
2011
 
2010
omarbeidet
   
Nåverdi av opptjente pensjonsforpliktelser for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger
843
662
   
Virkelig verdi av pensjonsmidler
(445)
(383)
   
Faktisk netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger
398
280
   
Nåverdi av forpliktelse for ikke-fondsbaserte ordninger
111
57
   
Arbeidsgiveravgift
72
47
   
Netto pensjonsforpliktelse i balansen (etter arbeidsgiveravgift)
581
384
   
                 
Endringer i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser i løpet av året:
   
Pensjonsforpliktelser per 1. januar (ekskl. arbeidsgiveravgift)
718
646
   
Nåverdi av pensjonsopptjening
28
29
   
Rentekostnad
29
27
   
Estimatendringer
189
59
   
Pensjonsutbetalinger
(11)
(6)
   
Forpliktelser ved planendring og oppkjøp
1
(37)
   
Pensjonsforpliktelser per 31. desember (ekskl. arbeidsgiveravgift)
954
718
 
 
                 
Endring i virkelig verdi av pensjonsmidler:
       
Virkelig verdi av pensjonsmidler per 1. januar
383
357
   
Forventet avkastning på pensjonsmidler
21
21
   
Estimatendringer
16
(29)
   
Totalt tilskudd
35
40
   
Sum utbetalinger fra fond
(10)
(6)
   
Virkelig verdi av pensjonsmidler per 31. desember
445
383
   
                 
Bevegelse i aktuarielle gevinster og tap innregnet i utvidet resultat:
   
Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat 01.01
100
-
   
Innregnet i utvidet resultat i perioden
197
100
   
Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat 31.12
297
100
   
Utsatt skatt relatert til aktuarmessig tap innregnet i utvidet resultat
83
28
   
Akkumulert beløp innregnet i utvidet resultat etter skatt 31.12
214
72
   
                 
Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn:
2011
2010
   
Diskonteringsrente
2,60%
4,00%
   
Forventet avkastning på pensjonsmidler
4,10%
5,40%
   
Lønnsvekst
3,25%
3,75%
   
G-regulering
3,25%
3,75%
   
Årlig regulering av pensjoner, privat ordning
0,10%
1,30%
   
Årlig regulering av pensjoner, offentlig ordning
2,50%
2,97%
   
                 
Resultateffekt pensjon
   
Samlede pensjonskostnader innregnet i resultatet:
   
Millioner kroner
 
       
2011
 
2010
omarbeidet
   
Ytelsesplaner:
               
Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening
28
29
   
Rentekostnad
29
27
   
Forventet avkastning på pensjonsmidler
(21)
(21)
   
Amortisering av planendringer
-
(38)
   
Arbeidsgiveravgift
5
2
   
Medlemsinnskudd
(1)
(1)
   
Arbeidsgivers tilskudd til ikke-balanseførte ytelsesplaner i utenlandske datterselskap
28
28
   
Pensjonskostnad, ytelsesplaner
68
26
   
Tilskuddsplaner:
       
Arbeidsgivers tilskudd
22
29
   
Sum pensjonskostnader
90
55
   
                 
Totale pensjonskostnader er klassifisert som:
   
Lønnskostnader
82
49
   
Netto finansposter
8
6
   
Sum pensjonskostnader
90
55
   
                 
Spesifikasjon pensjonsmidler
   
Millioner kroner
2011
2010
   
Egenkapitalinstrumenter
142
32%
88
23%
   
Rentebærende instrumenter
285
64%
249
65%
   
Eiendom
4
1%
34
9%
   
Annet
13
3%
11
3%
   
Virkelig verdi av pensjonsmidler
445
100%
383
100%
   
                 
Pensjoner Norge
I henhold til norsk lov om obligatorisk tjenestepensjon er det etablert avtaler om innskuddspensjon i alle norske selskaper. Konsernets obligatoriske tjenestepensjonsordninger (OTP) for de ansatte i Norge er tegnet i DNB og Storebrand.
                 
Per 31. desember 2011 var 484 ansatte dekket gjennom ytelsesplaner fordelt i Hafslund Private pensjonskasse (86), Hafslund Offentlige pensjonskasse (307), Storebrand (8) og KLP (83). Det er 100 pensjonister pr 31. desember 2011 i ordningene, fordelt på Hafslund Private Pensjonskasse (6), Hafslund Offentlige pensjonskasse (34) og KLP (60). Det er få pensjonister relatert til ytelsesordningene i Hafslunds pensjonskasser da alle pensjonister ble overført til Hafslund ASA i forkant av børsnoteringen av Infratek ASA i desember 2007. Utover dette har konsernet innskuddsplaner. Ytelsesplanene i Hafslund konsernets to pensjonskasser som Infratek er en del av ble stengt fra 1. januar 2007. Dette innebar at pensjonskassene ble stengt for opptak av nye medlemmer. Siden januar 2007 er innskuddsplaner innført for nyansatte og ansatte som tidligere ikke var en del av en pensjonsordning i konsernets norske virksomhet.
                 
Konsernet har i 2011 endret regnskapsprinsipp knyttet til regnskapsføring av pensjoner. Konsernet har endret fra å føre estimatavvik, som skyldes endringer i aktuarmessige forutsetninger eller grunnlagsdata utover det største av 10 prosent av verdien av pensjonsmidlene eller 10 prosent av pensjonsforpliktelsene, i resultatregnskapet over en periode som tilsvarer arbeidstakernes forventete gjennomsnittlige gjenværende opptjeningstid, til å føre estimatavvik som skyldes endringer i aktuarmessige forutsetninger eller grunnlagsdata over utvidet resultat etter avsetning for utsatt skatt.
                 
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året. Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for framtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger per balansedagen. Den store økningen i pensjonsforpliktelsen i 2011 skyldes i hovedsak redusert disonteringsrente i 2011 sammenlignet med foregående år. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsene er utført av uavhengig aktuar. Forutsetningene for lønnsøkninger, økning i pensjonsutbetalinger og G-regulering er testet mot historiske observasjoner, inngåtte tariffavtaler og forholdet mellom enkelte forutsetninger. De demografiske forutsetningene er basert på anbefaling fra Norsk Regnskapsstiftelse.
                 
Konsernet har i 2011 også endret klassifisering av netto pensjonskostnad i resultatregnskapet. Konsernet har endret klassifiseringen av netto pensjonskostnad som lønnskostnader til å fordele netto pensjonskostnad på lønnskostnader og netto finansposter, hvor periodens pensjonsopptjening klassifiseres som lønnskostnader og netto rentekostnad på den beregnede forpliktelsen og beregnet avkastning på pensjonsmidlene klassifiseres som netto finansposter. Konsernet mener at det endrede regnskapsprinsippet gir mer relevant informasjon for brukeren av regnskapet. Se effekt av omarbeidede prinsipp på 2010-tallene under note 2.2.
                 
Ansatte som slutter før pensjonsalder, mottar fripolise. Hafslunds pensjonskasser, hvor Infratek inngår, forvalter fripolisene som knytter seg til opptjente rettigheter i kommunale ytelsesplaner. Infratek er økonomisk forpliktet til å justere fripolisene i takt med økningen i folketrygdens grunnbeløp. Fra tidspunktet for utstedelse av fripoliser opptjent i andre ytelsesplaner, er Infratek fritatt for ytterligere forpliktelser overfor den ansatte som fripolisen gjelder for. Midler og forpliktelser verdsettes på tidspunktet for utstedelse av fripoliser og skilles ut fra pensjonsforpliktelse og midler.
                 
Som en følge av Infrateks kjøp av Fortums entreprenørvirksomhet ble Hafslunds eierandel i Infratek ASA redusert fra 64,6 prosent til 43,3 prosent. Dette medførte at Infratek søkte om uttreden av pensjonsordning i konsernforhold vedrørende ytelsesplaner i Hafslund konsernets to pensjonskasser i 2009. Det er etablert felles pensjonskasse etter prinsippene for uavhengige foretak i Lov 2005-06-10 nr 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak m.v. (forsikringsloven) § 7-2.
                 
Øvrige demografiske forutsetninger som er lagt til grunn ved beregningen av norske ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser er følgende; for dødelighet og uførhet benyttes livsforsikringsselskapenes tabell GAP2007. Forventet langsiktig avkastning på pensjonsmidler er basert på en estimert statsobligasjonsrente per 31. desember, justert for avkastningsforskjeller for de ulike investeringskategoriene som pensjonsmidlene er plassert i. Den forventede langsiktige avkastningen er basert på langsiktig historisk avkastning. Verdijustert avkastning på pensjonsmidlene var -0,7 prosent i 2011, tilsvarende tall for 2010 var 7,4 prosent.
                 
Pensjonsmidlene er investert i egenkapitalinstrumenter, obligasjoner, eiendom og pengemarkedsplasseringer. Obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter er utstedt av den norske stat, norske kommuner, finansinstitusjoner og foretak. Obligasjoner i utenlandsk valuta er valutasikret. Det er investert både i norske og utenlandske aksjer. Estimatavviket er fordelt forholdsmessig mellom de enkelte aktivaklasser.
                 
Pensjoner Sverige
Per 31. desember 2011 var det 431 ”tjänstemän” ansatt i Infrateks svenske selskap med ITP (Industrins och handelns tilläggspension) ytelsesplan. Alle ”tjänstemän” har i tillegg en ITPK innskuddsbasert plan. ”Tjänstemän” med lønn over SEK 521 000 kroner kan velge alternativ ITP i valgt forsikringsselskap. 10 ansatte har av historiske grunner en alternativ ITP plan med høyere ytelse relatert til alders-, familie og sykepensjon. Infratek har kjøpt forsikring hos Alecta som forvalter og administrerer ITP pensjonsforsikringen.
                 
343 ”Kollektivänstallda” har Avtalspension SAF -LO; en innskuddsplan. I tillegg kommer særskilt avgift i henhold til kollektivavtale om ekstrapensjon EIO-SEF og EIO-SEF tilsvarende 1,0 prosent av lønn. Innskuddsplanen for ”Kollektivänstallda” administreres av Fora.
                 
Den ytelsesbaserte ordningen for Infrateks ansatte fungerer som en innskuddsordning for konsernet hvor årlige premier kostnadsføres løpende. Konsernet har ingen pensjonsforpliktelser utover betaling av årlige pensjonspremier. Ansatte som slutter før pensjonsalder, mottar fripolise. Fripolisene forvaltes av de selskap den ansatte har hatt pensjonsopptjening. Infratek har ingen forpliktelse etter at den ansatte har mottatt en fripolise.
                 
Pensjoner Finland
Alle selskap i Finland er forpliktet til å tegne obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte. De ansatte i Finland er omfattet av en obligatorisk tjenestepensjonsordning som er innskuddsbasert. Denne ordningen er forsikret i forsikringsselskapet Varma Pension Insurance Company.
                 
59 ansatte i det finske datterselskapet hadde tidligere, før selskapet ble kjøpt av Infratek, en ytelsesbasert tilleggspensjon i Fortum Pension Foundation. Denne ytelsesbaserte ordningen sikret en definert pensjon for disse ansatte dersom den obligatoriske ordningen ikke dekket dette beløpet. Når Infratek Finland Oy ble kjøpt av Infratek ble denne ytelsesbaserte avtalen erstattet med en supplerende pensjonsavtale i forsikringsselskapet Mandatum Life i Finland. Denne supplerende pensjonsavtalen blir finansiert gjennom årlige pensjonspremier for å dekke medlemmenes opptjente pensjonsytelser. Premiene blir betalt av Infratek Finland Oy. Den årlige premien dekker de forventede kostnadene knyttet til den supplerende pensjonsordningen og ingen ytterligere forpliktelser er knyttet til selskapet.
                 
For disse 59 ansatte eksisterer det også en betinget forpliktelse ved eventuell oppsigelse initiert fra selskapets side. For nærmere informasjon om denne betingede forpliktelsen, se note 28.
NOTE 18
TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE
Per 31. desember 2011 eier Hafslund ASA 43,3 prosent og Fortum Nordic AB 33,0 prosent av aksjene i Infratek ASA. Både Hafslund ASA og Fortum Nordic AB regnes som nærstående parter. Infratek konsernet selger varer og tjenester til Hafslund konsernet og Fortum konsernet, og kjøper i mindre grad varer og tjenester fra Hafslund og Fortum konsernene. Alle transaksjoner mellom partene er basert på markedsmessige betingelser. Fordringer på nærstående parter kommer hovedsakelig fra salg av varer og tjenester. Leverandørgjeld til nærstående parter kommer hovedsakelig fra kjøp av varer og tjenester.
         
Resultatregnskapet:
       
 
Hafslund
Fortum
Millioner kroner
2011
2010
2011
2010
Salg av varer og tjenester
553
669
707
617
Kjøp av varer og tjenester
45
58
9
9
         
Balanse:
       
 
Hafslund
Fortum
Millioner kroner
2011
2010
2011
2010
Fordringer
83
76
112
120
Leverandørgjeld
2
3
-
1
Kortsiktig gjeld
-
7
-
-
NOTE 19
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 
Spesifikasjon andre driftskostnader
   
Millioner kroner
2011
2010
Vedlikeholdskostnader og småanskaffelser
(59)
(51)
Konsulentkostnader
(47)
(49)
Husleie, strøm etc.
(64)
(63)
Salgs- og markedsføringskostnader
(8)
(9)
Kontorkostnader
(19)
(20)
Transportkostnader
(121)
(119)
Andre driftskostnader
(26)
(37)
Sum andre driftskostnader
(344)
(348)
     
Spesifikasjon av honorar til revisor
   
Millioner kroner
2011
2010
Lovpålagt revisjon
(3)
(2)
Attestasjonstjenester
-
-
Skatterådgivning
-
-
Andre tjenester utenfor revisjon
-
-
Totalt honorar til revisor
(3)
(2)
NOTE 20
LØNNSKOSTNADER
 
Spesifikasjon av lønnskostnader
   
Millioner kroner
2011
2010
omarbeidet
Lønn
(785)
(756)
Arbeidsgiveravgift
(162)
(151)
Pensjonskostnader – ytelsesplaner
(60)
(20)
Pensjonskostnader – tilskuddsplaner
(22)
(29)
Andre ytelser
(31)
(34)
Sum lønnskostnader
(1 060)
(990)
NOTE 21
GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Oversikten viser honorar for perioden 1. januar til 31. desember 2011 for ledende ansatte i Infratek konsernet, definert som styret og konsernledelsen.
               
Spesifisert godtgjørelse til styret og ledende ansatte i Infratek 2011
Beløp i tusen kroner
 
 
 
 
 
 
Navn
Stilling
Lønn og honorarer1)6)
Bonus
 2),6)
Innskudd i pensjons-ordning 7)
Endring opptjente pensjons-rettigheter 7)
Lån Antall aksjer 3)            
Styret
             
Mimi K. Berdal
Styrets leder
323
-
-
-
-
12 000
Hans Kristian Rød, 4)
Styrets nestleder
205
-
-
-
-
-
Tove Elisabeth Pettersen
Styremedlem
145
-
-
-
-
-
Dag Andresen
Styremedlem
175
-
-
-
-
2 000
Dagne Hordvei, 5)
Styremedlem
70
-
-
-
-
-
Roger Andrè Hansen
Ansattes representant
717
-
-
88
96
1 500
Otto Rune Stokke
Ansattes representant
709
32
-
111
-
-
Kalle Strandberg
Ansattes representant
SEK 366
-
SEK 19
-
-
-
               
Konsernledelse
             
Bjørn Frogner
Konsernsjef
2 678
438
26
185
308
183 000
Vibecke Skjolde
Konserndirektør / CFO
1 491
252
18
-
343
10 000
Lars Bangen
Konserndirektør Lokal Infrastruktur
1 787
150
-
209
149
100 000
Alf Engqvist
Konserndirektør Sentral Infrastruktur
SEK 1 699
146
SEK 32
SEK 461
-
5 000
Lars Erik Finne
Konserndirektør Sikkerhet
1 379
137
26
162
237
60 000
               
Merk:
1) Lønn omfatter fastlønn, naturalytelser, fordel billån, elektronisk kommunikasjon, mv. i 2011 fratrukket opptjent bonus i 2010 men utbetalt i 2011.
2) Opptjent bonus i 2011 som utbetales i 2012 eksklusive feriepenger .
3) Aksjer i hovedsak kjøpt til markedskurs. Som del av noteringen ved Oslo Børs desember 2007 fikk alle ansatte rett til å kjøpe inntil 1500 aksjer med 20 prosent rabatt.
4) Hans Kristian Rød er ansatt i Fortum konsernet som eier 21.074.864 aksjer i Infratek ASA.
5) Dagne Hordvei fratråde den 10. mai etter avholdt generalforsamling
6) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og 31,4 prosent i Sverige.
7) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og löneskatt med 24,26 prosent i Sverige.
               
               
Spesifisert godtgjørelse til styret og ledende ansatte i Infratek 2010
Beløp i tusen kroner
 
 
 
 
   
Navn
Stilling
Lønn og honorarer
1), 8)
Bonus
2), 8)
Innskudd i pensjonsordning 9)
Endring opptjente pensjonsrettigheter 9)
Lån
Antall aksjer3)
     
Styret
             
Mimi K. Berdal
Styrets leder (fra og med 11. november 2010)
193
-
-
-
-
12 000
Gunnar Gjørtz4)
Styrets leder (frem til 11. november 2010)
213
-
-
-
-
20 000
Hans Kristian Rød 5)
Styrets nestleder
183
         
Tove Pettersen4), 5)
Styremedlem
-
-
-
-
-
-
Dag Andresen
Styremedlem
183
-
-
-
-
2 000
Dagne Hordvei
Styremedlem
138
-
-
-
-
-
Roger Andrè Hansen
Ansattes representant
692
-
-
94
121
1 500
Otto Rune Stokke
Ansattes representant
658
31
-
119
-
-
Kalle Strandberg
Ansattes representant
SEK 498
-
SEK 20
-
-
-
               
Konsernledelse
             
Bjørn Frogner
Konsernsjef
2 737
903
26
144
358
183 000
Vibecke Skjolde6)
Konserndirektør / CFO
719
313
6
-
383
10 000
Heidi Ulmo6)
Konserndirektør / CFO
1 742
135
12
-
-
-
Lars Bangen7)
Konserndirektør Lokal Infrastruktur
1 726
500
-
176
184
100 000
Alf Engqvist7)
Konserndirektør Sentral Infrastruktur
SEK 624
SEK 208
SEK 13
211
-
5 000
Lars Erik Finne
Konserndirektør Sikkerhet
1 326
354
26
114
277
60 000
               
               
Merk:
1) Fastlønn omfatter lønn, naturalytelser, fordel billån, elektronisk kommunikasjon, mv. i 2010 fratrukket opptjent bonus i 2009 men utbetalt i 2010.
2) Opptjent bonus i 2010 som utbetales i 2011 eksklusive feriepenger .
3) Aksjer i hovedsak kjøpt til markedskurs. Som del av noteringen ved Oslo Børs desember 2007 fikk alle ansatte rett til å kjøpe inntil 1500 aksjer med 20 prosent rabatt.
4) Gunnar Gjørtz fratrådte den 11. november 2010 etter avholdt ekstraordinær ordinær generalforsamling og ble erstattet av Tove Pettersen.
5) Tove Pettersen og Hans Kristian Rød er ansatt i henholdsvis Hafslund konsernet og Fortum konsernet som eier henholdsvis 27.652.360 og 21.074.864 aksjer i Infratek ASA.
6) Vibecke Skjolde tiltrådte 1. juni 2010 og erstattet Heidi Ulmo.
7) Alf Engqvist tiltrådte 16. august 2010 og erstattet Lars Bangen som var konstituert konserndirektør for Sentral Infrastruktur.
8) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og 31,4 prosent i Sverige.
9) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og löneskatt med 24,26 prosent i Sverige.
               
Betingelser konsernsjef og øvrig konsernledelse
Konsernsjefen har rett til en årlig fastlønn på 2,5 millioner kroner samt rett til bonus begrenset oppad til 50 prosent av fastlønn. Bonusen fastsettes årlig basert på konsernets verdiutvikling i form av aksjekurs, konsernmål og individuell vurdering basert på satte mål. Konsernsjefen har 6 måneders oppsigelsestid. Ved opphør av arbeidsforholdet har han på visse vilkår, i tillegg til oppsigelsestiden, rett til lønn i 18 måneder. Øvrig konsernledelse har rett til en årlig fastlønn på mellom 1,3 million og 1,7 million kroner. Årlig bonus er begrenset oppad til 35 prosent av fastlønn. Bonus fastsettes årlig. Halvparten av utbetalt bonus, både for konsernsjef og øvrig konsernledelse, skal benyttes til kjøp av aksjer i Infratek ASA med to års bindingstid gitt at selskapet ikke er i en innsideposisjon. Øvrig konsernledelse har en oppsigelsestid på 6 måneder og ved opphør av arbeidsforholdet, på visse vilkår, i tillegg til oppsigelsestiden, rett til lønn i 12 måneder.
               
Konsernledelsens pensjonsrettigheter varierer med lengde og type stilling innenfor tidligere Hafslund-konsernet. Konsernsjef Bjørn Frogner og konserndirektørene og Lars Erik Finne er alle medlemmer av Hafslund Private Pensjonskasse, mens konserndirektør Lars Bangen er medlem av Hafslund Offentlige Pensjonskasse.
               
Pensjonskassene representerer ytelsesbaserte pensjonsordninger på mellom 60 og 70 prosent, oppad begrenset til 12 G (1 G = 79 216 kroner). I tillegg til medlemskap i Hafslund Private Pensjonskasse har Frogner og Finne en årlig innskuddsbasert pensjonsordning tilsvarende 3 prosent, opptil 12 G. Vibecke Skjolde har kun innskuddsbasert pensjonsordning på 2 prosent av brutto årslønn opp til 12 G. Konsernledelsens pensjonsalder er 67 år. Norske medlemmer av konsernledelsen har rett til tidligere fratreden i samsvar med den til enhver tid gjeldende AFP-avtale.
               
Alf Engqvist er omfattet av ytelsesbasert pensjonsordning som gjelder tjenestemenn i Sverige (ITP-planen). Ytelsen tilsvarer 10 prosent av lønn mellom 0 og 390 750 svenske kroner, 65 prosent på lønn mellom 390 750 og 1 042 000 svenske kroner og 32,5 prosent på lønn mellom 1 042 000 og 1 563 000 svenske kroner i 2011. Engqvist har i tillegg en innskuddsbasert pensjonsordning på 2 prosent av brutto årslønn. Pensjonsalder er 65 år.
               
Medlemmer av konsernledelsen har gruppelivsforsikring, helseforsikring og er tildelt rentefrie billån på mellom 400 000 og 500 000 kroner, som nedskrives med en tidel av opprinnelig lånebeløp per år. I tillegg er det tildelt årlig biltilskudd. Fordelen inkluderes i kolonnen fastlønn m.m, og rentefordelen blir innberettet. I tillegg tilbys naturalytelser som ADSL (hjemmekontor), mobiltelefon og aviser.
               
Aksjebasert avlønning
Det er ikke inngått avtale om aksjeordning for ansatte i Infratek-konsernet.
               
Godtgjørelse til styret i Infratek ASA
Godtgjørelse til styrets medlemmer foreslås av selskapets valgkomité og vedtas av generalforsamlingen.
               
Styrets årlige honorar tilsvarer; styrets leder 230 000 kroner, styrets nestleder 170 000 kroner og øvrige styremedlemmer 150 000 kroner.
               
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Styret i Infratek ASA vedtok 6. februar 2008 erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, definert som konsernsjef og konsernledelse.
               
Styret vil legge følgende retningslinjer for kompensasjon frem for avstemning på generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.
               
Fastlønn: Fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvarsnivå, kompetanse og tid i stilling. Lønnen skal være konkurransedyktig i forhold til ansvarsforhold og industrinivå.
               
Naturalytelser: Til bilhold eller hvor annen tilfredsstillende sikkerhet stilles, kan det tildeles rentefrie lån som nedskrives over 10 år innenfor vedtatte retningslinjer. Det kan videre tildeles et driftstilskudd relatert til bilhold. Utover dette skal naturalytelser i hovedsak knyttes til utgifter til ADSL (hjemmekontor), mobiltelefon og aviser.
               
Årlig bonus: Bonus skal fastsettes og utbetales med utgangspunkt i stillingsnivå og den merverdi som den ansatte eller en gruppe av ansatte har skapt. Årlig bonus for konsernsjef og konsernledelsen skal begrenses oppad til 50 prosent av fastlønn. Unntak fra dette skal avgjøres av styret samt begrunnes i styreprotokollen. Bonusen fastsettes årlig. Konsernmål besluttes av styret.
               
Aksjeordninger: Konsernsjef og konsernledelsen skal omfattes av aksjeordning for alle ansatte. Ved aksjeordninger utover ordning som omfattes av alle ansatte, skal bindingstid benyttes på deler eller hele aksjeordningen.
               
For å styrke båndene mellom ansatte og konsernet, samt gi ansatte i Infratek mulighet til å ta del i konsernets framtidige verdiskaping skal det vurderes å gi alle ansatte mulighet til å få tildelt eller kjøpt aksjer i Infratek ASA. Aksjeordninger skal vurderes opp mot annen avlønning og i forhold til konkurransedyktig avlønning innen de markeder selskapet har virksomhet. Aksjer skal tildeles basert på fastsatte nøkkeltall for konsernet samt type stilling, stillingsprosent og ansettelsestid. Eventuelle aksjetilbud skal sees i sammenheng med det totale lønnsoppgjøret for konsernet.
               
Opsjonsordninger: Konsernet benytter ikke opsjonsordninger.
               
Pensjon: Utover de ordninger som er etablert historisk, kan konsernsjef og konsernledelsen ha en innskuddsbasert pensjonsordning på inntil fem prosent av 12 G så sant annet ikke avtales særskilt med styret. Pensjonsalderen for disse skal som hovedregel være 67 år. Konsernsjef og konsernledelsen har rett til tidligere fratreden i samsvar med den til enhver tid gjeldende AFP-avtale.
               
Oppsigelsestid og etterlønn: Konsernsjef og konsernledelsen skal ha en oppsigelsestid på seks måneder. I utvalgte tilfeller og avhengig av stilling kan etterlønn på 12 til 18 måneder benyttes.
               
Samtlige ansatte i konsernledelsen i Infratek har godtgjørelse som sammenfaller med erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
               
Retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse ble første gang vedtatt av styret den 26. oktober 2007. Konsernet vil søke å gjennomføre retningslinjene i konsernet, men respekterer eventuelle tidligere inngåtte avtaler.
NOTE 22
FINANSKOSTNADER
 
Netto finansposter
   
Millioner kroner
2011
2010
omarbeidet
Renteinntekter
3
5
Andre finansinntekter
7
7
Rentekostnader
(1)
(2)
Andre finanskostnader
(9)
(8)
Sum finansposter
(1)
1
     
Netto finansposter er positivt påvirket av endring i opsjon knyttet til utkjøpsforpliktelse for Unisec Varularm AB, Eiendomssikring AS og Mini Entreprenad AB med 5,9 millioner. Netto finansposter er videre negativt påvirket med 7,5 millioner som følge av netto rentekostnad på beregnet pensjonsforpliktelse, samt beregnet avkastning på pensjonsmidlene. Se også note 17.
NOTE 23
SKATTEKOSTNAD
 
Millioner kroner
2011
2010 omarbeidet
Betalbar skatt
(35)
(24)
Endring i utsatt skatt
9
(15)
Sum skattekostnad
(26)
(39)
     
Betalbar skatt i balansen
   
Millioner kroner
2011
2010 omarbeidet
Betalbar skattekostnad
(35)
(24)
Forskuddsbetalt skatt
16
-
Betalbar skatt i balansen
(19)
(24)
     
Avstemming effektiv skattesats
   
Skattekostnaden avviker fra det beløp som hadde framkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen mellom nominell skattesats og effektiv skattesats består av følgende:
Millioner kroner
2011
2010 omarbeidet
Resultat før skattekostnad
100
143
Skatt beregnet med forventet gjennomsnittlig skattesats (28 %)
(28)
(40)
Ikke fradragsberettigede kostnader
-
(2)
Verdiendring aksjer
2
2
Forskjell på grunn av forskjellig skattesats
1
1
Sum skattekostnad
(26)
(39)
     
Effektiv skattesats
26%
27%
     
Effektiv skattesats for 2011 er negativt påvirket av permanente forskjeller, samt endring i forskjeller som ikke gir grunnlag for beregning av utsatt skatt. Videre er effektiv skattesats positivt påvirket av endring i opsjon knyttet til utkjøpsforpliktelse for Unisec Varularm AB, Mini Entreprenad AB og Eiendomssikring AS som medfører en verdiendring aksjer ført som permanent forskjell.
NOTE 24
KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN
   
Spesifikasjon av konsernets kontantstrøm fra drift
   
Millioner kroner
Note
2011
2010
omarbeidet
   
Resultat før skattekostnad
 
100
143
   
Justeringer for:
         
- avskrivninger
6, 7
43
42
   
- andre ikke likviditetsmessige poster
 
(1)
(0)
   
- gevinst/tap salg driftsmidler
 
6
(2)
   
- endring pensjonsforpliktelse
17
1
(46)
   
- finansinntekter/-kostnader
22
(7)
(7)
   
Endringer i arbeidskapital:
         
- Varer
 
3
3
   
- Kundefordringer og andre fordringer
 
36
(58)
 
 
- Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
 
32
51
   
Kontantstrøm fra driften
 
212
126
   
Omregningsdifferanse knyttet til arbeidskapitalposter
 
-
7
   
Kontantstrøm fra driften før skatt og renter
 
212
133
   
NOTE 25
VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING
 
     
Oppkjøp av Mini Entreprenad AB:
   
Infratek Sverige AB inngikk 1. juli 2011 avtale om å overta 70 prosent av aksjene i det svenske selskapet Mini Entreprenad AB. Som del av kjøpet eksisterer det både en salgsopsjon og en kjøpsopsjon knyttet til de resterende 30 prosent av aksjene i selskapet, som forfaller i 2015. På bakgrunn av eksisterende opsjoner, og siden Infratek ikke har full kontroll over hvorvidt minoritetsinteressen skal beholdes i framtiden, er kjøpet etter IFRS å anse for å være kjøp av 100 prosent av aksjene, men med en forpliktelse til å betale resterende 30 prosent av aksjene når opsjonene forfaller i 2015.
     
Kjøpet av Mini Entreprenad AB er på bakgrunn av dette regnskapsmessig behandlet som et 100 prosent eid datterselskap uten ikke-kontrollerende eierinteresser. Samtidig har konsernet estimert en framtidig kjøpesum knyttet til de resterende 30 prosent av aksjene. På oppkjøpstidspunktet ble denne forpliktelsen beregnet til om lag SEK 2,8 millioner i 2015, som neddiskontert tilsvarer ca. SEK 2,4 millioner. Denne forpliktelsen er estimert på bakgrunn prisingsmekanismene som framgår av opsjonsavtalene, og estimatet følges opp kvartalsvis. Enhver endring i estimert kjøpsforpliktelse vil bli resultatført i konsernet under finansposter.
     
Oppkjøpsanalyse knyttet til oppkjøpet av Mini Entreprenad AB er som følger:
Millioner kroner
2011
 
Kjøpesum 70 % av aksjene
6
 
Estimert verdi opsjon resterende 30 %
2
 
Totalt vederlag
8
 
Virkelig verdi anskaffede netto eiendeler
1
 
Goodwill
7
 
     
Observerbare eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpet per 1. juli 2011:
Millioner kroner
Virkelig verdi
 
Varige driftsmidler
3
 
Kundefordringer og andre fordringer
5
 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
(3)
 
Langsiktig lån
(5)
 
Anskaffede netto eiendeler
1
 
     
Goodwill knyttet til oppkjøpet:
   
Etter at virkelig verdi knyttet til alle identifiserbare eiendeler og gjeld er evaluert, sitter konsernet igjen med en nettopost som er aktivert som goodwill. Beregnet goodwill er aktivert i konsernets balanse basert på en forventing om at synergieffekter med konsernets allerede bestående virksomhet vil gi konsernet muligheter for økt inntektsvekst i framtiden. Se for øvrig note 7. Goodwill posten gir ikke rett til skattemessig fradrag.
     
Netto kontantutlegg knyttet til kostprisen
   
Millioner kroner
2011
 
Virkelig verdi av overtatte likvide midler på oppkjøpstidspunktet
-
 
Kontantvederlag 70 %
(6)
 
Netto kontantvederlag
(6)
 
     
Påvirkning på årets resultat av oppkjøpte selskap
   
Kjøpet av Mini Entreprenad AB ble gjort med virkning fra 1. juli 2011. Selskapets resultat som er inkludert i konsernets resultat for 2011 er av denne grunn opptjent resultat i perioden 1. juli 2011 - 31. desember 2011.
     
Det kjøpte selskapet har bidratt med følgende driftsinntekter og driftsresultater i konsernets årsresultat for 2011:
     
Millioner kroner
2011
 
Driftsinntekter
8
 
Driftsresultat
-
 
     
Oppkjøp av Unisec Varularm AB
   
Infratek Sikkerhet AS inngikk 5. februar 2010 avtale om å overta 51 prosent av aksjene i det svenske selskapet Unisec Varularm AB. Som del av kjøpet eksisterer det både en salgsopsjon og en kjøpsopsjon knyttet til de resterende 49 prosent av aksjene i selskapet, som forfaller i 2013. På bakgrunn av eksisterende opsjoner og siden Infratek ikke har fullt kontroll over hvorvidt de ikke-kontrollerende eierinteressene skal beholdes i fremtiden, er kjøpet etter IFRS å anse for å være kjøp av 100 prosent av aksjene, men med en forpliktelse til å betale resterende 49 prosent av aksjene når opsjonene forfaller i 2013.
     
Kjøpet av Unisec Varularm AB er på bakgrunn av dette regnskapsmessig behandlet som et 100 prosent eid datterselskap uten minoritetsinteresse. Samtidig har konsernet estimert en framtidig kjøpesum knyttet til de resterende 49 prosent av aksjene. På oppkjøpstidspunktet ble denne forpliktelsen beregnet til om lag SEK 16,6 millioner i 2013, som neddiskontert tilsvarer ca. SEK 15,1 millioner. Denne forpliktelsen er estimert på bakgrunn prisingsmekanismene som framgår av opsjonsavtalene, og estimatet følges opp kvartalsvis. Enhver endring i estimert kjøpsforpliktelse vil bli resultatført i konsernet under finansposter.
     
Oppkjøpsanalyse knyttet til oppkjøpet av Unisec Varularm AB er som følger:
Millioner kroner
2010
 
Kjøpesum 51 % av aksjene
9
 
Estimert verdi opsjon resterende 49 %
13
 
Totalt vederlag
21
 
Virkelig verdi anskaffede netto eiendeler
8
 
Goodwill
13
 
     
Observerbare eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpet per 5. februar 2010:
Millioner kroner
Virkelig verdi
 
Kontanter og kontantekvivalenter
3
 
Varige driftsmidler
-
 
Immaterielle eiendeler
-
 
Kundefordringer og andre fordringer
5
 
Varelager
7
 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
(5)
 
Andre forpliktelser
-
 
Utsatt skatteforpliktelse
(2)
 
Skyldig betalbar skatt
(1)
 
Anskaffede netto eiendeler
8
 
     
Goodwill knyttet til oppkjøpet:
   
Etter at virkelig verdi knyttet til alle identifiserbare eiendeler og gjeld er evaluert, sitter konsernet igjen med en nettopost som er aktivert som goodwill. Beregnet goodwill er aktivert i konsernets balanse basert på en forventing om at synergieffekter med konsernets allerede bestående virksomhet vil gi konsernet muligheter for økt inntektsvekst i framtiden. Se for øvrig note 7. Goodwill posten gir ikke rett til skattemessig fradrag.
     
Netto kontantutlegg knyttet til kostprisen
   
Oppgjøret for kostprisen er todelt og består dels av kontantutlegg på 8,7 millioner og dels av verdien av utkjøpsforpliktelsen på 12,6 millioner. I tillegg er kontantbeholdning på 3,2 millioner overtatt ved oppkjøpet.
     
Millioner kroner
2010
 
Virkelig verdi av overtatte likvide midler på oppkjøpstidspunktet
3
 
Kontantvederlag 51 %
(9)
 
Netto kontantvederlag
(6)
 
     
Påvirkning på årets resultat av oppkjøpte selskap
   
Kjøpet av Unisec Varularm AB ble gjort med virkning fra 5. februar 2010. Selskapets totale resultater for 2010 tilsvarer derfor i all vesentlighet det som er inkludert i konsernets resultater for 2010.
     
Det kjøpte selskapet har bidratt med følgende driftsinntekter og driftsresultater i konsernets årsresultat for 2010:
     
Millioner kroner
2010
 
Driftsinntekter
37
 
Driftsresultat
5
 
     
Ytterligere oppkjøp av Eiendomssikring AS:
   
Infratek inngikk 6. september 2010 avtale om å overta ytterligere 34 prosent av aksjene i Eiendomssikring AS. Fra før hadde Infratek en eierprosent på 51 prosent i selskapet. Som del av kjøpet eksisterer det både en salgsopsjon og en kjøpsopsjon knyttet til de resterende 15 prosent av aksjene i selskapet, som forfaller i 2013. Basert på tilsvarende argumentasjon som for Unisec Varularm AB så er kjøpet regnskapsmessig behandlet som et 100 prosent eid datterselskap uten minoritetsinteresser, men med en forpliktelse til å betale resterende 15 prosent av aksjene når opsjonene forfaller i 2013. På oppkjøpstidspunktet ble denne forpliktelsen beregnet til om lag 9,6 millioner i 2013, som neddiskontert tilsvarer ca. 8,6 millioner. Denne forpliktelsen er estimert på bakgrunn prisingsmekanismene som framgår av opsjonsavtalene, og estimatet følges opp kvartalsvis. Enhver endring i estimert kjøpsforpliktelse vil bli resultatført i konsernet under finansposter.
     
Utkjøpet av minoritet har blitt regnskapsført som en egenkapitaltransaksjon i henhold til oppdatert IAS 27, se også note 2.1.1 for nærmere beskrivelse.
     
Oppkjøpsanalyse knyttet til oppkjøpet av Eiendomssikring AS er som følger:
Millioner kroner
2010
 
Kjøpesum 34 % av aksjene
8
 
Estimert verdi opsjon resterende 15 %
9
 
Totalt vederlag
17
 
Bokført verdi minoritet
(2)
 
Egenkapitaleffekt
15
 
     
Netto kontantutlegg knyttet til kostprisen
   
Oppgjøret for kostprisen er todelt og består dels av kontantutlegg på 8,0 millioner og dels av verdien av utkjøpsforpliktelsen på 8,6 millioner.
     
Millioner kroner
2010
 
Kontantvederlag 34 %
(8)
 
Netto kontantvederlag
(8)
 
NOTE 26
SALG AV DATTERSELSKAPER
 
Med effekt fra 30. november 2011 ble datterselskapet Østlandske Elektro AS solgt for 1,8 millioner kroner.
     
Konsernbalansen knyttet til Østlandske Elektro AS på salgstidspunktet fordelte seg på følgende måte:
     
Bokført verdi av eiendeler og gjeld på salgstidspunktet:
   
Millioner kroner
2011
 
Goodwill
3
 
Varelager
2
 
Kundefordringer og andre fordringer
4
 
Kontanter og kontantekvivalenter
4
 
Driftsgjeld
(5)
 
Bokført verdi minoritetsinteresse
(2)
 
Bokført verdi av solgte eiendeler og gjeld
6
 
Salgspris inkludert salgskostnader
2
 
Tap ved salg av Østlandske Elektro AS
(4)
 
     
Netto kontantvederlag ved salg av Østlandske Elektro AS
   
Millioner kroner
2011
 
Salgsbeløp
2
 
Kontanter og kontantekvivalenter i Østlandske Elektro AS
(4)
 
Netto kontantvederlag ved salg av Østlandske Elektro AS
(2)
 
NOTE 27
GARANTIFORPLIKTELSER
 
Spesifikasjon av andre avsetninger og forpliktelser
   
Millioner kroner
2011
2010
Garantiforpliktelser
1
3
Totalt andre avsetninger og forpliktelser
1
3
     
Totale garantiforpliktelser utgjør 1 million kroner i konsernet pr 31. desember 2011. Bokførte framtidige garantiforpliktelser er skjønnsmessige beregnet, men historisk erfaring er lagt til grunn.
NOTE 28
BETINGEDE FORPLIKTELSER
       
Betingede forpliktelser knyttet til norske og finske ansatte
For 59 av de ansatte i Infrateks finske datterselskap; Infratek Finland Oy, som tidligere var medlemmer av Fortum Pension Foundation eksisterer det en betinget forpliktelse ved eventuell oppsigelse initiert fra selskapets side. Ved en eventuell oppsigelse av ansatte initiert fra selskapets side, er Infratek Finland Oy forpliktet til å kompensere for eventuell forskjell mellom estimert definert pensjonsytelse ifølge den ytelsesbaserte supplerende pensjonsavtalen og opptjent pensjon fra den obligatoriske tjenestepensjonsordningen. Størrelsen på beløpet er avhengig av om den ansatte fortsetter å opptjene pensjon i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen etter oppsigelsen eller ikke. Denne betingede forpliktelsen er estimert til mellom EURO 6 000 og 7 000 pr. år pr. ansatt. Gjennomsnittlig alder på disse 59 ansatte er ca. 56 år pr 31. desember 2011.
           
Infratek Service AS, innfusjonert i Infratek Entreprenør AS i 2009, overtok 25 ansatte fra Halden E-verk i 1992. Disse ansatte ble overflyttet til KLP i 1992 men har historiske pensjonsrettigheter opptjent i Halden Kommunale Pensjonskasse. Det er siden overtakelsen i 1992 ikke mottatt krav om reguleringspremie eller liknende fra Halden Kommunale Pensjonskasse. Infratek Entreprenør AS anser på denne bakgrunn at man ikke har en forpliktelse overfor Halden Kommunale Pensjonskasse.
           
Bank- og konserngarantier
Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper konsernet bankgarantier. Disse bankgarantiene utgjorde per 31. desember 2011 117,0 millioner hvorav skattetrekksgarantier med 30,2 millioner og prosjektgarantier med 86,8 millioner. Tilsvarende garantier i 2010 utgjorde henholdsvis 30,2 millioner og 97,7 millioner.
           
I tillegg er det gitt konserngarantier på 12,4 millioner, i fjor var tilsvarende beløp 6,3 millioner.
NOTE 29
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
           
Infratek kjøper samtlige aksjer i WKTS AB (Wigh Kellokumpu Track Service AB).
2. februar 2012 inngikk Infratek Sverige AB avtale om å kjøpe opp 100 prosent av aksjene i det svenske jernbaneselskapet WKTS AB. Omsetningen i selskapet var SEK 56 millioner i 2010. Jernbane er et strategisk vekstområde for Infratek, og gjennom oppkjøpet vil Infratek komme nærmere målet om å bli en viktig aktør i det svenske jernbanemarkedet.
           
Oppkjøpsanalyse knyttet til oppkjøpet av WKTS AB er som følger:
Millioner kroner
2012
       
Kjøpesum 100 % av aksjene
13
       
Totalt vederlag
13
       
Virkelig verdi anskaffede netto eiendeler
7
       
Goodwill
6
       
           
Observerbare eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpet per 2. februar 2012:
Millioner kroner
Virkelig verdi
       
Varige driftsmidler
5
       
Varelager
1
       
Kundefordringer og andre fordringer
7
       
Kontanter og kontantekvivalenter
3
       
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
(7)
       
Langsiktig lån
(2)
       
Anskaffede netto eiendeler
7
       
           
           
Styret og ledelsen i Infratek er ikke kjent med ytterligere hendelser etter balansedagen som kan påvirke resultat, balanse, kontantstrømoppstilling eller oppstilling over endringer i egenkapital.
NOTE 30
 
SELSKAPER SOM INNGÅR I KONSOLIDERINGEN
Selskap
 
Forretningsadresse
Eierandel i prosent
Infratek ASA (mor)
 
Oslo, Norge
100
Infratek Entreprenør AS
 
Oslo, Norge
100
Veka Entreprenad AB
 
Skåne, Sverige
100
Mini Entreprenad AB 1)
 
Lövestad, Sverige
70
Infratek Sverige AB
 
Stockholm, Sverige
100
Infratek Öst AB
 
Stockholm, Sverige
100
Infratek Finland OY
 
Helsinki, Finland
100
Infratek Elsikkerhet AS
 
Oslo, Norge
100
Infratek Sikkerhet AS
 
Oslo, Norge
100
Eiendomssikring AS 2)
 
Oslo, Norge
85
Unisec Varularm AB 3)
 
Stockholm, Sverige
51
Infratek Security Finland Oy
 
Helsinki, Finland
100
       
1)  Infratek overtok 1. juli 2011 70 prosent av aksjene i Mini Entreprenad AB. Som del av kjøpet eksisterer det en salgs- og en kjøpsopsjon på de resterende 30 prosent som medfører at selskapet blir ansett for å bli eid 100 prosent i konsernregnskapet. Reell eierandel er imidlertid 70 prosent i selskapsregnskapet til Infratek Sverige AB.
2) Infratek kjøpte ytterligere 34 prosent av aksjene i Eiendomssikring AS den 6. september 2010. Som del av kjøpet eksisterer det en salgs- og en kjøpsopsjon på de resterende 15 prosent som medfører at selskapet blir ansett for å bli eid 100 prosent i konsernregnskapet. Reell eierandel er imidlertid 85 prosent i selskapsregnskapet til Infratek Sikkerhet AS.
3) Infratek overtok 5. Februar 2010 51 prosent av aksjene i Unisec Varularm AB. Som del av kjøpet eksisterer det en salgs- og en kjøpsopsjon på de resterende 49 prosent som medfører at selskapet blir ansett for å bli eid 100 prosent i konsernregnskapet. Reell eierandel er imidlertid 51 prosent i selskapsregnskapet til Infratek Sikkerhet AS.