Resultatregnskap Infratek ASA

1. JANUAR - 31. DESEMBER
     
Tusen kroner
 
Note
 
2011
 
2010
omarbeidet
Annen driftsinntekt
2
12 730
30 568
Sum driftsinntekter
 
12 730
30 568
Lønnskostnad
3
(19 605)
(25 133)
Annen driftskostnad
5
(6 365)
(34 225)
Avskrivninger
(6 619)
(5 629)
Sum driftskostnader
 
(32 589)
(64 987)
Driftsresultat
 
(19 859)
(34 419)
Gevinst ved salg av datterselskap
 
-
-
Renteinntekter fra foretak i samme konsern
8
6 343
2 990
Annen renteinntekt
 
55
3 188
Annen finansinntekt
6
97 771
90 144
Rentekostnader til foretak i samme konsern
 
(7 582)
(5 998)
Annen rentekostnad
 
(17)
(648)
Annen finanskostnad
 
(1 100)
(431)
Sum finansielle poster
 
95 470
89 245
Resultat før skattekostnad
 
75 611
54 826
Skattekostnad
7
5 852
(10 093)
Årsresultat
 
81 463
44 733
       
Overføringer
     
Avsatt til utbytte
95 795
63 863
Overført fra annen egenkapital
(14 332)
(19 130)
Dekking/fremføring av udekket tap
-
-
Sum overføringer
 
81 463
44 733
NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Regnskapet til Infratek ASA er avlagt i henhold til regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP).
               
Periodiserings-, klassifiserings- og vurderingsprinsipper
Klassifisering
             
Klassifisering av poster i balansen bygger på at alle eiendeler som knytter seg til varekretsløpet, fordringer som tilbakebetales innen ett år, samt eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten, er omløpsmidler. Øvrige eiendeler er anleggsmidler. Gjeld med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets utløp er oppført som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig.
               
Vurderingsprinsipper
Inntekter
             
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når kravet på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
               
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.
               
Leieavtaler
             
Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiell leasing), balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Leieavtaler for driftsmidler som leies på betingelser hvor økonomisk risiko og kontroll ligger hos utleier blir kostnadsført løpende på bakgrunn av mottatte fakturaer fra utleier.
               
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter for selskapet består av kassebeholdninger, saldo på særskilte bankkontoer for selskapet samt netto innestående på konsernets konsernkontoordning. Forskjellen på netto innestående på selskapets konto i konsernets konsernkontoordning og netto innestående på konsernkontoordningen totalt for konsernet blir presentert som konserninternt mellomværende.
               
Andre fordringer
             
Andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
               
Investeringer i datterselskap
Investeringer i datterselskap vurderes i henhold til kostmetoden. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter dersom de er opptjent i eiertiden, hvis ikke bokføres overskuddsdelingen til fradrag i kostpris på datterselskapets aksjer
               
Skattekostnad, utsatt skatt og utsatt skattefordel
Skattekostnaden sammenstilles med ordinært resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Balanseført utsatt skatt er beregnet etter utlikningsmetoden med full avsetning på netto skatteøkende midlertidige forskjeller basert på balansedagens skattesatser og nominelle størrelser. Balanseført utsatt skattefordel knyttet til netto skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til framføring er basert på en sannsynliggjøring av tilstrekkelig framtidig inntjening eller utnyttelse av skatteposisjoner gjennom konsernbidrag.
               
Pensjoner og pensjonsforpliktelser
Se konsernets note 2.14 Infratek ASA har benyttet adgangen til å gå over til NRS 6A som henviser til IAS 19 ved regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader.
               
Endret regnskapsprinsipp
Selskapet har i 2011 endret regnskapsprinsipp knyttet til regnskapsføring av pensjoner. Endringen innebærer at selskapet går fra å benytte ”korridorløsningen” til å bokføre netto pensjonsforpliktelse på hvert rapporteringstidspunkt, inkludert periodens effekt av aktuarmessige estimatavvik. Estimatavvik skyldes forskjell mellom forutsatte og virkelige aktuarmessige forutsetninger og grunndata. Tidligere prinsipp medførte at aktuarmessige estimatavvik, utover det største av 10 prosent av verdien av pensjonsmidlene eller 10 prosent av pensjonsforpliktelsene, ble resultatført over en periode som tilsvarer arbeidstakernes forventete gjennomsnittlige gjenværende opptjeningstid. Dagens prinsipp medfører at estimatavvik, etter justering for utsatt skatt/-skattefordel, løpende føres direkte mot egenkapitalen.
               
Selskapet mener at det endrede regnskapsprinsippet gir mer relevant informasjon for brukeren av regnskapet.
               
I henhold til Regnskapslovens § 7-3, jamfør § 6-6 har selskapet utarbeidet prinsippendringen retrospektivt, og sammenligningstallene har blitt endret tilsvarende. Dette betyr at selskapet presenterer netto pensjonsforpliktelse, inkludert tidligere prinsippers ikke-resultatførte estimatavvik, i balansen for både 2010 og 2011. Endringen medfører også at effekten av alle fremtidige forpliktelser knyttet til endring i forutsetninger heretter føres direkte mot egenkapitalen. Det vil således kun være effekten av periodens pensjonsopptjening og rentekostnad på forpliktelsen som vises i resultatregnskapene for 2010 og 2011.
               
I tillegg til overnevnte endring har selskapet i henhold til NRS 6 punkt 67, jamfør IAS 19.119 valgt å omklassifisere rentekostnad av pensjonsforpliktelsen og forventet avkastning på pensjonsmidler fra lønnskostnad til netto finans i resultatregnskapet.
               
Effekten av prinsippendringen fremkommer i note 3 Lønnskostnader, i note 4 Pensjonskostnader, i note 7 Skatt og i note 17 Egenkapital.
               
Prinsipper for kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.
NOTE 2
SALGSINNTEKTER
 
Selskapets inntekter fordeler seg på følgende måte:
   
     
Spesifikasjon inntekter
   
Tusen kroner
2011
2010
Eksterne driftsinntekter
2 542
16
Interne driftsinntekter
10 188
30 552
Sum andre driftsinntekter
12 730
30 568
NOTE 3
LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER
 
Spesifikasjon av lønn og andre personalkostnader
 
 
2011
2010
2010
Tusen kroner
 
etter
prinsipp-
endring
før prinsipp-endring
Lønn og feriepenger
(13 565)
(12 439)
(12 439)
Arbeidsgiveravgift
(2 307)
(2 226)
(2 226)
Netto pensjonskostnader
(1 040)
(7 455)
(6 315)
Andre personalkostnader
(2 693)
(3 013)
(3 013)
Sum lønnskostnad
(19 605)
(25 133)
(23 993)
       
Antall ansatte per 31. desember 2011 er 17.
     
       
Spesifikasjon av godtgjørelse til daglig leder og styret
     
Tusen kroner
2011
2010
 
Lønn til daglig leder
3 506
3 179
 
Pensjon
185
144
 
Annen godtgjørelse
50
47
 
Styrehonorar
1 383
1 320
 
Samlede ytelser til ledende ansatte utgjør
5 124
4 690
 
       
Daglig leder har en bonusavtale som er resultatbasert, for nærmere spesifikasjon om denne, se under konsernsjef i note 21 for konsernet.
 
       
Lån til daglig leder
     
Selskapet har ytet rentefritt lån til daglig leder som en del av bilordning. Lånet nedskrives over 10 år og er sikret med pant i eiendom. Saldo pr. 31. desember 2011 er kroner 308.333. Det årlige nedskrivningsbeløpet og rentefordel innberettes som lønnsfordel. Ved fratredelse av stillingen i selskapet skal eventuelt restlån innfris innen fratredelsesdato.
 
       
Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor
     
Tusen kroner
2011
2010
 
Lovpålagt revisjon
(454)
(433)
 
Attestasjonstjenester
-
-
 
Skatterådgivning
-
-
 
Andre tjenester utenfor revisjon
(63)
(125)
 
Sum revisjonshonorar
(517)
(558)
 
NOTE 4
PENSJONSKOSTNADER, -FORPLIKTELSER OG -MIDLER    
Per 31. desember 2011 hadde selskapet pensjonsordninger som omfattet i alt 4 personer i privat ordning og 5 personer i en offentlig ordning. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon er det etablert avtaler om innskuddspensjon for alle som ikke inngår i kollektive pensjonsordningeri konsernet. Pensjonsordningene er enten organisert i egne pensjonskasser, gjennom forsikringsselskap eller direkte fra selskapet.
   
               
Pensjonsforpliktelser og kostnader
           
Tusen kroner
 
 
 
2011
 
 
2010
etter prinsipp-
endring
2010
før prinsipp-
endring
   
Balanseført forpliktelse er fastsatt som følger:
         
Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger
11 677
7 897
7 897
   
Virkelig verdi på pensjonsmidler
(10 291)
(4 003)
(4 003)
   
Faktisk netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger
1 386
3 894
3 894
   
Nåverdi av forpliktelse for ikke fondsbaserte ordninger
1 891
1 071
1 071
   
Ikke resultatførte estimatavvik
-
-
(2 580)
   
Arbeidsgiveravgift
693
709
709
   
Netto pensjonsforpliktelse i balansen
31. desember
3 971
5 675
3 095
   
               
Netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
         
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
(765)
(473)
(473)
   
Rentekostnad av forpliktelsen
(360)
(104)
(104)
   
Forventet avkastning av pensjonsmidler
233
261
261
   
Resultatførte forpliktelser ved planendring
24
382
382
   
Resultatførte estimatendringer og estimatavvik
- -
984
   
Arbeidsgiveravgift
(122)
(109)
(109)
   
Medlemsinnskudd
9
9
9
   
Engangsbidrag
-
(7 000)
(7 000)
   
Sum ytelsesbaserte pensjonskostnader inkludert i lønnskostnader
(854)
(7 191)
(6 050)
   
Netto finanskostnad fra ytelsesplaner
(127)
157
-
   
Sum resultatførte ytelsesbaserte pensjonskostnader
(981)
(7 034)
(6 050)
   
               
Tilskuddsbaserte pensjonsordninger
(186)
(188)
(188)
   
Justering pensjonspremier
-
(77)
(77)
   
Sum resultatførte pensjonskostnader
(1 167)
(7 299)
(6 315)
   
               
               
Endring i balanseført forpliktelse:
         
Balanseført verdi 1. januar
5 675
1 967
1 967
   
Endring fra virksomhetsoverdragelse
-
2 818
2 818
   
Prinsippendring
-
(879)
-
   
Kostnad resultatført i året
981
34
(950)
   
Pensjonsutbetalinger og betaling av pensjonspremie
(718)
(740)
(740)
   
Periodens estimatavvik ført mot egenkapitalen
(2 027)
2 474
-
   
Balanseført verdi 31. desember
3 971
5 675
3 095
   
               
Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn for beregningen av pensjonsforpliktelsene:
 
               
     
2011
 
 
 
2010
etter    prinsippendring
 
2010
før
prinsippendring
 
   
Diskonteringsrente
2,60%
4,00%
4,00%
   
Forventet avkastning på pensjonsmidler
4,10%
5,40%
5,40%
   
Årlig lønnsvekst
3,25%
3,75%
3,75%
   
G-regulering
3,25%
3,75%
3,75%
   
Årlig regulering av pensjoner1)
0,10% / 2,5%
1,30% / 2,97%
1,30% / 2,97%
   
               
1) Private pensjonsordninger 0,10% og offfentlige pensjonsordninger 2,5%.
NOTE 5
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Tusen kroner
2011
2010
Kostnader til lokaler
(4 058)
(4 461)
Fremmede tjenester, ol.
10 741
(14 207)
Kontorkostnader
(10 194)
(8 352)
Andre driftskostnader
(2 854)
(7 205)
Sum andre driftskostnader
(6 365)
(34 225)
NOTE 6
ANNEN FINANSINNTEKT / KONSERNBIDRAG
         
Annen finansinntekt består av utbytte fra datterselskap bokført som finansinntekt med 97,5 millioner kroner i 2011 og mottatt konsernbidrag fra datterselskaper bokført som finansinntekt med 90,0 millioner kroner i 2010.
NOTE 7
SKATTEKOSTNAD
   
Tusen kroner
2011
2010
etter prinsipp-endring
2010
før prinsipp-endring
Resultat før skattekostnader
75 611
54 826
55 809
Permanente forskjeller
(95 671)
218
218
Ikke skattepliktig gevinst ved salg av aksjer
-
-
-
Ikke skattemessig konsernbidrag ført som finansinntekt
 
(19 000)
(19 000)
Skattepliktig konsernbidrag ført mot kostpris
-
-
-
Endring midlertidige forskjeller
(1 704)
2 111
1128
Inntekt før anvendelse av fremførbart underskudd
(21 764)
38 155
38 155
Andvendt skattemessig fremførbart underskudd
-
-
-
Skattepliktig inntekt
(21 764)
38 155
38 155
       
Spesifikasjon av årets skattekostnad:
     
Betalbar skatt
-
(10 683)
(10 683)
Feil skattekostnad 2010
(332)
-
-
Skatteffekt av mottatt konsernbidrag ført mot kostpris
-
-
-
Endring utsatt skattefordel (bokført)
6 184
591
316
Ordinær skattekostnad
5 852
(10 093)
(10 368)
Skattesats 31. desember
28%
28%
28%
       
Tusen kroner
2011
2010
etter prinsipp-endring
2010
før prinsipp-endring
Utsatt skatt/utsatt skattefordel:
     
Pensjonsforpliktelser
3 971
5 675
3 095
Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt
3 971
5 675
3 095
Skattemessig fremførbart underskudd
21 764
-
-
Grunnlag utsatt skatt/(utsatt skattefordel)
25 735
5 675
3 095
Utsatt skatt/(utsatt skattefordel)
(7 206)
(1 589)
(867)
       
Avstemming av effektiv skattesats:
     
Tusen kroner
2011
2010
etter prinsipp-endring
2010
før prinsipp-endring
Resultat før skatt
75 611
54 826
55 809
Forventet skattekostnad etter nominell sats 28%
(21 171)
(15 351)
(15 628)
Feil skattekostnad 2010
(332)
-
-
Effekt av ikke skattepliktig utbytte
27 286
5 320
5 320
Effekt av tilbakeført pensjonseffekt ført mot OCI
568
-
-
Effekt av ikke fradragsberettigede kostnader
(499)
(62)
(62)
Skattekostnad
5 852
(10 093)
(10 368)
       
Effektiv skatteprosent
7,7 %
18,4 %
18,6 %
NOTE 8
BANK OG GARANTIER
Tusen kroner
2011
2010
Bankinnskudd innenfor konsernkonto
283 997
224 242
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
741
916
Sum bankinnskudd
284 738
225 158
     
Se note 12 for konsernet for beskrivelse av konsernkontosystemet.
   
     
Bundne bankinnskudd
   
Tusen kroner
2011
2010
Skattetrekk
-
-
Depositum
-
-
Andre bundne midler 1)
16 247
16 165
Sum bundne bankinnskudd
16 247
16 165
1) På konsernetableringstidspunktet for Infratek konsernet fikk de ansatte en godtgjørelse fra Hafslund ASA på 15 millioner kroner som erstatning for tap av rettigheter knyttet til bruk av Hafslund konsernets firmahytter. Disse pengene står på konto i Infratek ASA sitt navn. Midlene tilhører de ansatte og avkastningen er øremerket til bruk for sosiale formål for de ansatte i Infratek konsernet. Pr. 31. desember 2011 var bankinnskuddet økt til 16,2 millioner kroner.
NOTE 9
INVESTERING I DATTERSELSKAPER
 
Forretnings-
kontor
Bokført verdi
Balanseført
egenkapital
Års-
resultat
Eier- og
stemmeandel
Tusen kroner
         
Infratek Entreprenør AS
Oslo
470 497
187 661
26 461
100%
Infratek Sverige AB
Stockholm
229 068
204 486
10 051
100%
Infratek Öst AB
Stockholm
-
-
23 952
100%
Infratek Finland OY
Helsinki
41 942
75 857
9 126
100%
Infratek Elsikkerhet AS
Oslo
27 568
18 776
19 021
100%
Infratek Sikkerhet AS
Oslo
54 540
42 748
(3 541)
100%
Totalt
 
823 614
529 528
85 070
 
           
Infratek Öst AB ble fusjonert med Infratek Sverige AB i 2011
NOTE 10
MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN
Tusen kroner
2011
2010
Fordringer
   
Kundefordringer konsern
2 815
1 468
Fordring konsernbidrag
-
90 010
Fordring utbytte fra konsernselskap
97 452
-
Sum kortsiktige fordringer på konsernselskap
100 267
91 478
     
Tusen kroner
2011
2010
Gjeld
   
Leverandørgjeld innen konsern
954
544
Bankkonto tilknyttet konsernkontosystemet
337 000
271 213
Gjeld konsernbidrag
257 000
-
Sum kortsiktig gjeld til konsernselskap
594 954
271 757
NOTE 11
ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER
Tusen kroner
2011
2010
Lån til ansatte
1 469
1 675
Innskutt kjernekapital pensjonskasser
14 079
14 079
Ansvarlig lån pensjonskasser
1 939
1 939
Sum andre langsiktige fordringer
17 487
17 693
NOTE 12
ANDRE KORTISIKTIGE FORDRINGER
Tusen kroner
2011
2010
Forskuddsbetalte kostnader
85
84
Til gode merverdiavgift
708
667
Andre kortsiktige fordringer
3 304
8 643
Sum andre kortsiktige fordringer
4 097
9 394
NOTE 13
VARIGE DRIFTSMIDLER
       
Byggmessig
inventar
Tusen kroner
       
Anskaffelseskost 1. januar
     
15 565
Tilgang
     
2 689
Anskaffelseskost 31.12
     
18 254
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar
(2 684)
Årets ordinære avskrivninger
     
(1 789)
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember
(4 473)
         
Bokført verdi 31. desember 2011
     
13 781
         
Forventet økonomisk levetid
   
10 år
 
Avskrivningsplan
   
Lineær
 
         
Leie av ikke balanseførte driftsmidler
       
   
Framtidige leiebetalinger
   
Husleie
Maskiner/
utstyr
Sum
Tusen kroner
       
Forfall innen 1 år
 
3 382
300
3 682
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år
 
13 380
606
13 986
Forfall etter mer enn 5 år
 
6 666
-
6 666
Total
 
23 428
906
24 334
         
Bokførte leiekostnader vedr operasjonell leasing i perioden
 
4 631
135
4 766
NOTE 14
IMMATRIELLE EIENDELER
 
Tusen kroner
 
Programvare og lisenser
Anskaffelseskost 1. januar
 
49 914
Tilgang
 
4 834
Anskaffelseskost 31. desember
54 748
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar
(5 144)
Årets ordinære avskrivninger
 
(4 829)
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember
(9 973)
     
Bokført verdi 31. desember 2011
44 775
     
Forventet økonomisk levetid
 
10 år
Avskrivningsplan
 
Lineær
NOTE 15
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Tusen kroner
2011
2010
Påløpt lønn og feriepenger, gjeld til ansatte
2 676
2 301
Personalutviklingsfond
766
583
Andre påløpte kostnader
321
685
Sum annen kortsiktig gjeld
3 763
3 569
NOTE 16
GARANTIFORPLIKTELSER
       
           
Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper selskapet bankgarantier. Disse garantiene utgjorde per 31. desember 2011 1,8 millioner kroner som kun gjelder skattetrekksgarant pr. 31.12.11. Tilsvarende garantier i 2010 utgjorde skattetrekksgarantien 1,9 millioner kroner og andre garantier 24,8 millioner kroner.
           
I tillegg til de direkte bankgarantiene har Infratek ASA måtte garantere for 100 millioner kroner knyttet til vår kassekreditt i DnB og 200 millioner kroner i selvskyldnerkausjon ovenfor Infrateks datterselskaper, også til DnB.
           
Infratek ASA har også måtte kausjonere for flere av prosjektgarantiene som er utstedt av DnB i Sverige på 10,9 mill SEK og 0,6 mill NOK, totalt i NOK 10,1 mill. Dette da omfanget av disse garantiene har gått utover standardrammen med DnB.
           
For øvrige betingede forpliktelser, se note 28 for konsernet
NOTE 17
EGENKAPITAL
       
 
Aksje-
kapital
Overkurs-
fond
Annen
innsk. EK
omarbeidet
Annen EK/
udekket tap
Sum
egenkapital
omarbeidet
Tusen kroner
         
Egenkapital 1. januar 2010
319 316
282 458
32 787
-
634 561
Effekt av endret regnskapsprinsipp
- - -
632
632
Egenkapital 1. januar 2010 omarbeidet
319 316
282 458
32 787
632
635 193
           
Endring konsernbidrag 2008
-
-
-
(7 661)
(7 661)
Avsatt utbytte 2010
-
-
(32 787)
(31 076)
(63 863)
Estimatendring pensjoner
- - -
(1 782)
(1 782)
Årsresultat 2010
-
-
-
44 733
44 733
Egenkapital 31. desember 2010
319 316
282 458
-
4 846
606 620
Nedsettelse av overkursfond
-
(200 000)
200 000
-
-
Avsatt utbytte 2011
-
-
(95 795)
-
(95 795)
Estimatendring pensjoner
-
-
-
1 460
1 460
Årsresultat 2011
-
-
-
81 463
81 463
Egenkapital 31. desember 2011
319 316
82 458
104 205
87 769
593 748
NOTE 18
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Det henvises til note 13 til konsernregnskapet.
               
Erklæring
             
Vi erklærer etter beste evne overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2011 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også ar årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står ovenfor.
 

Styret i Infratek ASA

Oslo, 11. april 2012

Mimi K. Berdal   Hans Kristian Rød   Tove Elisabeth Pettersen
Styreleder   Nestleder   Styremedlem
         
Dag Andersen   Roger André Hansen   Kalle Strandberg
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem
         
Otto Rune Sokke   Bjørn Frogner    
Styremedlem   Konsernsjef