Konsernsjefen har ordet

2011 har vært et spesielt år for Infratek. Vi har opplevd bra trykk i Sverige og Finland, men lav forutsigbarhet i det norske markedet. Dette har preget Infrateks organisasjon i året som har gått, og vi har gjennomført nødvendige tilpasninger i bemanningen i Norge.

Vi har også gjort nedbemanninger i Småland i Sverige som følge av at vi mistet en større rammekontrakt i området. På den andre siden opplever vi en god industriell utvikling i det svenske markedet, spesielt innen distribusjonsnettet hvor Vattenfall som en ledende netteier åpnet sitt første geografiske område for konkurranse. Infratek vant denne kontrakten.

alt

En av Infrateks kjerneverdier er å være tilstede. Vi jobber hver dag med å være synlige og tilgjengelige for kundene våre. For å lykkes som den ledende nordiske totalleverandøren innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur, er dette helt avgjørende. Stormen Dagmar i romjulen, bidro til økt oppmerksomhet rundt gode beredskapsavtaler. Det synliggjorde også betydningen av større kompetansemiljøer med kapasitet til å mobilisere på kort varsel, både i egne og tilliggende geografiske områder. Jeg er utrolig imponert over våre ansatte og de holdningene våre utførende ressurser viste i arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen for sluttkundene i en kritisk fase.  
 
Under og etter finanskrisen har vi opplevd et noe ensidig fokus på pris i anbudsprosessene, og en lavere vektlegging av kvalitet ved tildeling av nye oppdrag. Denne trenden ser nå ut til å snu. Flere oppdragsgivere har fått oppleve uønskede konsekvenser av denne innkjøpspolitikken. Kvalitet blir et stadig viktigere tildelingskriterium når kundene får erfare den endelige sluttregningen, kombinert med negative omdømmekonsekvenser ved lav kvalitet på leveransene. Dette er en utvikling Infratek ønsker velkommen.
 
Lokal Infrastruktur har levert gode resultater i den svenske virksomheten med god kvalitet på leveransene og høy kundetilfredshet. Vi har lykkes med etableringen i Göteborg, og vi har gjennomført et oppkjøp i Malmö-regionen som skal bidra til en tilsvarende vekst i dette området.  Den norske virksomheten har vært preget av ubalanse med for stor egen kapasitet i et utfordrende marked. Dette har medført en bemanningstilpasning, og vi har også iverksatt kostnadsbesparende tiltak for å øke konkurransekraften og lønnsomheten. Ordresitasjonen for 2012 er tilfredsstillende og forventingene om bedret resultatmargin neste år er realistiske.
 
Sentral Infrastruktur har resultatmessig hatt et svakt år. Bortfall av en historisk svært god kontrakt, to tapskontrakter og et svakt marked i Norge, er hovedforklaringene på det skuffende årsresultatet. Forretningsområdet har gjennomført en kunde- og produktorganisering basert på strategiplanen for perioden frem til 2015. Målet er å ta en del av det voksende markedet innen sentralnettet i Norden, og doble omsetningen i denne perioden.
 
Sikkerhet har levert tilfredsstillende resultater sett i lys av et marked som fortsatt ikke har kommet tilbake til normalen etter finanskrisen. Alt tyder likevel på at investeringsnivået innen høysikkerhetsløsninger gradvis vil bedre seg fremover, mens markedet innen elsikkerhetstjenester er stabilt.
 
For bransjene vi opererer i er det strukturelle bevegelser både innefor sikkerhet og infrastruktur. Blant de globale sikkerhetsaktørene er det store endringer i strategisk retning og eierskap. Attraktiviteten til høysikkerhetsaktører er økende med bakgrunn i behovet for å kunne levere en kombinasjon av manuell og teknisk sikkerhet. I tillegg rendyrkes kundesegmentene med leveranser mot enten bedriftsmarkedet eller privatmarkedet. Innen Infrastruktur er utviklingen styrt av hvordan de største integrerte energiprodusentene etablerer grensesnitt mot markedet. Det er derfor svært gledelig at de svenske aktørene beveger seg mot en ytterligere åpning av markedet. Dette er en rasjonell og god utvikling som vil profesjonalisere både eierskapet og utførerskapet i tråd med hva beslektede bransjer har gjort med hell. Skal man få et velfungerende marked som har kapasitet til å løfte fremtidens investeringsbehov, er infrastrukturbransjen i felleskap helt avhengig av å frigjøre innelåst kapasitet og øke effektiviteten.
 
Utbygging og drift av kritisk infrastruktur i Norge er fortsatt preget av lav industriell utvikling og gammeldags tenkning. Det er liten politisk vilje til å trekke de lange linjene. I tillegg oppfattes et konkurranseutsatt marked som en trussel, ikke en god samfunnsmessig løsning. Enn så lenge aksepterer sluttkundene en høyere pris og lavere kvalitet. Spesielt viser dette seg i jernbanesektoren i Norge, hvor drift og vedlikehold er definert som en offentlig oppgave i regi av Jernbaneverket.  På bakgrunn av dette vil Infratek de neste årene satse i det tilgjengelige svenske markedet innen jernbanesektoren.
 
Kampen om de beste ressursene er høyt prioritert i Infratek. I året som har gått har vi derfor styrket HR-funksjonen ytterligere. Vi etablerer også et nytt lederprogram og vi viderefører Infratekskolen, en egen fagopplæring for å videreutvikle montørkompetansen i Infratek. Målet er å øke attraktiviteten vår som arbeidsgiver og levere enda bedre kvalitet til eksisterende og nye kunder.  I 2012 vil en forsterket satsning innen jernbanesektoren og vekst innen Sentral Infrastruktur stå høyt på agendaen. For å nå disse målene er konsernet avhengig av økt tilførsel av kompetanse og kapasitet – dette vil sammen med ambisjonen om økt resultatmargin ha høyeste prioritet i 2012.