Kort om Infratek

I Infratek sier vi at vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur. Med begrepet kritisk infrastruktur mener vi den grunnleggende infrastrukturen som gjør at det moderne samfunnet fungerer. Vi bidrar til denne helheten gjennom vår rolle som leverandør av produkter og tjenester innen strømforsyning, fibernett, fjernvarme, belysning, jernbanesystemer, elsikkerhet og tekniske høysikkerhetsløsninger.

Infratek retter seg mot det profesjonelle markedet med et betydelig antall større virksomheter innen både offentlig og privat sektor som kunder. Infratek har hovedkontor i Oslo, og konsernets 1700 ansatte arbeider fra over 40 lokasjoner i Norge, Sverige og Finland. Konsernet er notert på Oslo Børs. Visjonen vår er å levere for kundene våre slik at vi når en ledende posisjon i Norden innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur.

alt

 
En markedsrettet organisasjon
Forretningsområdet Lokal Infrastruktur møter behovene for sterkt tilstedeværelse og effektiv logistikk innen den lokale infrastrukturen, som blant annet omfatter distribusjonsnett, fibernett, jernbane, veilys og fjernvarme. Forretningsområdet Sentral Infrastruktur legger til rette for effektiv bruk av konsernets mobile kompetanse innen strømnett med høyere spenningsnivåer, for å ta del i den investeringsveksten aktørene innen det sentrale strømnettet i Norden har varslet for de neste årene. For sikkerhetsvirksomheten er nordisk vekst en målsetning, og forretningsområdet har spisset kjernekompetansen rundt tekniske tjenester.
 
Infratek endret fra 2010 operasjonell og finansiell struktur for bedre å tydeliggjøre Infrateks kapasitet og kompetanse rettet mot ulike typer kritisk infrastruktur, spesielt det sentrale kraftnettet i Norden. Samtidig har det bidratt til å styrke den nordiske samhandlingen i organisasjonen. I løpet av 2011 er forretningsområdet Sentral Infrastruktur omorganisert til en nordisk organisasjon. Lokal Infrastruktur er også i gang med omorganisering av virksomheten, hvor det blant annet gjøres en satsing mot jernbanesegmentet i Sverige. Forretningsområdet Sikkerhet er videreført slik det ble organisert i 2009.
 
Ledende i Norden
Vi er i dag den ledende aktøren i det nordiske markedet for produkter og tjenester innen kritisk infrastruktur. Med utgangspunkt i konsernets visjon har Infratek en målsetning om ytterligere nordisk vekst, både organisk og strukturelt.

Vår interne kompetanse og fleksibilitet er avgjørende for å oppnå målene vi har satt oss. De ansatte i Infratek er vår viktigste ressurs. I sammenheng med nye oppdrag og vekstambisjoner innen sentralnettet, vil vi rekruttere flere dyktige medarbeidere i 2012. Med spisset kjernekompetanse innen tekniske tjenester og satsing på intern kompetanseutvikling og videreutdanning, vil vi jobbe med å tiltrekke oss høyt kvalifiserte ressurser. Samtidig vil vi søke strukturelle muligheter som gir oss tilgang til ytterligere relevant kompetanse og tilgang til nye markeder.