Samfunnsansvar

Infratek vil bidra positivt til samfunnet gjennom å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, og i tråd med alminnelig oppfatning av rettferdighet og rimelighet.  Vi skal ikke utføre handlinger, eller tilby produkter og tjenester, som innebærer risiko for medvirkning til uetisk atferd, krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljøødeleggelser.

Vi oppfatter vår egen virksomhet og leveransekjede som kjerneområdet for samfunnsansvaret vårt. Infratek sitt arbeid innen samfunnsansvar inkluderer blant annet hvordan vi forholder oss til miljøet rundt oss, etisk handel og etiske retningslinjer for ansatte.
 
I løpet av 2011 har vi jobbet videre med samfunnsansvaret vårt, og flere tiltak har blitt gjennomført på området. I høst ble Infratek sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. I tillegg er det utarbeidet en egen handlingsplan for samfunnsansvar.
 
Miljø
Konsernets miljøpolicy legger til grunn at videreutviklingen av virksomheten, produkter og tjenester, skal basere seg på prinsipper for bærekraftig utvikling. Policyen etablerer også et prinsipp om at Infratek vil tilby kundene muligheten til å velge mer miljøvennlige løsninger der gode alternativer finnes. I tillegg skal vi som enkeltpersoner og gruppe, arbeide målrettet med å utvikle og ta i bruk miljøbesparende arbeidsmetoder og løsninger.
 
Infratek oppfordrer og tilrettelegger for at medarbeidere skal ta ansvar for miljø og miljøspørsmål, med fokus på avfallshåndtering, energiforbruk og kjemikaliehåndtering. Innen avfallshåndtering har vi avtaler med Norsk Gjenvinning AS i Norge og Stena Recycling i Sverige, som sørger for at avfall fra virksomheten blir tatt i mot og behandlet på en best mulig måte med tanke på miljøet.
 
 
alt


For å heve kompetansen og bevisstheten rundt miljøspørsmål blant  hver enkelt ansatt, er det i løpet av 2011 gjennomført en elektronisk miljøopplæring for alle ansatte i konsernet. Ved årsskiftet har 98 prosent av de ansatte gjennomført opplæringen. Nye ansatte i Infratek vil fremover også gjennomgå den samme opplæringen.
 
Tjenestebiler og spesialkjøretøy
Som en tjenesteleverandør innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur, har Infratek en stor bilpark som benyttes i det daglige arbeidet. I løpet av året har det vært jobbet med en mer effektiv anvendelse av bilparken. Konsernet disponerer totalt ca. 1266 kjøretøy, en nedgang fra 1361 kjøretøy i 2010. I tillegg er det også en prioritert oppgave å minimere belastningen på miljøet fra de kjøretøyene vi har. Infratek skal derfor disponere moderne kjøretøy med lave utslipp av CO2, og konsernet har som mål at vi ikke skal benytte tjenestebiler som er eldre enn fem år. Ved utgangen av 2011 lå vi godt an i forhold til målsetningen, med en gjennomsnittsalder på bilparken til Sikkerhet på 3,1 år, Lokal Infrastruktur 2,3 år og Sentral Infrastruktur 2,1 år.
 
Etisk handel
Infrateks handlingsplan for etisk handel inngår i virksomhetens anskaffelsesstrategi og retningslinjer for innkjøp. Denne skal bidra til økt kvalitet på innkjøpene, og sikre at innkjøp skjer på en bærekraftig og ressurseffektiv måte. Handlingsplanen angir hvilke etiske krav som skal stilles og hvordan kravene skal følges opp. Den beskriver derfor også behovet for kompetanse og ressurser, samt betydningen av kommunikasjon, dialog og samarbeid med leverandører, fagmiljøer og andre interessenter.
 
Ved anskaffelser stiller Infratek etiske krav til leverandørene, hvor de forplikter seg til å utøve forretningsvirksomhet på en slik måte at de ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandørene forplikter seg også til å sørge for at deres egne produsenter og underleverandører ikke bryter med de samme prinsippene. Som en del av dette arbeidet har Infratek etablert rutiner for oppfølging av underleverandører. Disse rutinene skal sikre at leverandørene overholder forpliktelsene Infratek har overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Infratek stiller også krav til at investeringsanskaffelser skal være av høy miljømessig kvalitet.
 
Interne etiske retningslinjer
I vår virksomhet er den enkelte medarbeiders innsats avgjørende. Alle ansatte skal kjenne til våre etiske retningslinjer, samt hva dette innebærer for den enkelte. Derfor er det lagt til grunn et prinsipp om at alle nye ansatte skal lese og gjøre seg kjent med innholdet i Infrateks etiske retningslinjer i det de begynner hos oss.

Infrateks etiske retningslinjer gjelder alle ansatte i konsernet, tillitsvalgte og styrets medlemmer. Retningslinjene regulerer adferd og handlinger, både i forbindelse med forretningsdrift og i samhandling med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere. Retningslinjene ansees som et minimumskrav. Alle ansatte skal følge eksterne lover og forskrifter, bransjeetiske retningslinjer og interne regler som gjelder for Infrateks virksomhet.
 
 
Alder på tjenestebiler i Infratek (unntatt spesialkjøretøy)
 
    2010   2011
 Lokal infrastruktur         2,4 år   2,3 år
 Sentral Infrastruktur   2,8 år   2,1 år
 Sikkerhet   2,8 år   3,1 år