Lokal Infrastruktur

Lokal Infrastruktur har de to siste årene fokusert på sterk lokal tilstedeværelse og effektiv logistikk for å møte behovene i markedet, og dette vil fortsatt være i fokus fremover.  For å kunne realisere forretningsområdets fulle potensial er det gjennom 2011 utarbeidet en ny og samlet strategi for perioden 2012-2015. Dette vil også kreve noen endringer i den interne organisasjonsstrukturen.

 
Endring av organisasjonsstrukturen
Forretningsområdet har vært drevet som geografiske ansvarsområder med stor grad av selvstyring ute i regionene. Dette har gitt sterkt eierskap til de lokale forretningsmulighetene, men har ikke i tilstrekkelig grad sikret at spesialkompetansen og kapasiteten blir utnyttet optimalt og at stordriftspotensialet og nødvendig konkurransekraft har blitt realisert. For å bedre på dette vil vi fra 2012 legge opp til en mer overordnet styring basert på markedssegmenter med et tydeligere produktansvar, mens ansvaret for den løpende produksjonen fortsatt vil ligge lokalt i avdelingene.
 

alt

 

Forretningsområdets leveranser rettes hovedsakelig mot fem markedssegmenter:
 
Distribusjonsnett
Infrateks virksomhet innenfor den lokale elnettsektoren er lokalisert i Norge og Sverige. Tjenesteområdet omfatter distribusjonsnettet og enkelte tekniske installasjoner i transformatorstasjoner. Arbeidet omhandler konstruksjon og utbygging, vedlikehold og reparasjoner, samt beredskapstjenester. Tjenestene retter seg mot nettselskaper, utbyggere og andre virksomheter med behov for nytilknytning eller endring i eksisterende el-infrastruktur.
 
Sporvei og jernbane
Infratek leverer tjenester til utbyggere og eiere av infrastruktur for sporvei og jernbane. Tjenestene omfatter leveranser innen fundament, spor og sporvekslere, signal-, sikrings- og teleanlegg, strømforsyning, billettautomater og IT-systemer.
 
Belysning
Tjenestene innen belysning omfatter planlegging, utbygging og vedlikehold av eksisterende og nye belysningsinstallasjoner. Infratek leverer også belysningstjenester for veier, idrettsanlegg og fasader. Kundene omfatter utbyggere og eiere av veier, samt private og offentlige instanser.
 
Fiber/telekom
Fiber/telekom henvender seg til telekom- og bredbåndsaktører for bygging og vedlikehold av tekniske anlegg knyttet til fiberoptiske stamnett med tilhørende aksessnett til kundene. Tjenestene rettes mot eiere av tele- og datateknisk infrastruktur, i tillegg til tjeneste- og utstyrsleverandører.
 
Fjernvarme
Infratek påtar seg ansvaret for bygging av fjernvarmenett, tilknytning av nye kundesentraler, i tillegg til vedlikehold, feilretting og beredskap på eksisterende anlegg. Kunder er energiselskaper, industri med varmeproduksjon og sluttbrukere av fjernvarme. I løpet av 2011 har Infratek styrket sin posisjon som en leverandør innen utbygging av fjernvarme i Østlandsområdet. Foruten flere viktige prosjektleveranser til Hafslund Varme har Infratek også levert til Akershus Energi Varme samt inngått avtale med Statskraft Varme for utbygging av fjernvarme i Ås kommune ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).  
 
Resultater 2011
Resultatene i forretningsområdet Lokal Infrastruktur har totalt sett vært tilfredsstillende. Etter en svært krevende start på året, spesielt innen Elnett Norge, har omsetningen og lønnsomheten tatt seg opp i andre halvår.  Det har blitt gjennomført lokale tiltak for å tilpasse kapasiteten til markedet, samt at det som en del av organisasjonsprosjektet «Best praksis» har blitt identifisert og gjennomført en rekke tiltak for å bedre konkurranseevnen og lønnsomheten. Trenden med økt produktivitet i Sverige er derfor opprettholdt. Vi har også klart å snu utviklingen i Norge. 
 
Med driftsinntekter på 1989 (1858) millioner kroner utgjør leveransene innen bygging, drifting og vedlikehold av lokal infrastruktur 68,8 (67,9) prosent av konsernets omsetning, og omfatter 1120 (1253) ansatte.
 
 
 Millioner kroner
2011
2010
 Driftsinntekter
1989,0
1857,9
 Driftsresultat før avskrivninger
112,1
117,9
 Driftsresultat
86,0
92,4
 Driftsmargin
4,3%
5,0%
 
 
Markedsutsikter
Hovedandelen av forretningsområdets kunder indikerer at de er i starten av en lengre reinvesteringsperiode, selv om omfanget på kort sikt kan bli påvirket av den usikre situasjonen i verdensøkonomien. Samfunnets forventning til oppetid for kritisk infrastruktur er fortsatt økende, og kravet til anleggenes kvalitet vil derfor skjerpes. Klimautfordringene og krav om etablering av et mer fornybart energisystem genererer behov for nye produksjonsanlegg (vind og varme primært) med tilhørende infrastruktur. Dette gjelder også økt fokus på kollektivtransport hvor jernbane/sporvei er store offentlige satsningsområder. Det skjer en spennende teknisk utvikling innenfor el-distribusjon med introduksjonen av smartgridteknologi, og innen belysning med nye og mer energieffektive løsninger. Disse faktorene gir samlet sett gode muligheter innenfor de fleste av Lokal Infrastrukturs markedssegmenter.
 
Med økt behov for kompetanse og kapasitet for å dekke den forventende veksten, i kombinasjon med generasjonsskifte i mange av de tekniske miljøene, vil utskillelse av utførende virksomhet og bruk av markedet aktualisere seg ytterligere. Dette gir nye muligheter for Infratek gjennom virksomhetsoverdragelse eller oppkjøp når anledningen byr seg. Dette er som oftest politisk styrt og krever god innsikt i de lokale prosesser og tålmodighet for å oppnå ønskede posisjoner.
 
Med utgangspunkt i rammevilkårene og størrelsen på de nasjonale markedene, er det fortsatt Sverige som framstår som mest lovende.  Størst usikkerhet knytter det seg til distribusjonsmarkedet i Norge grunnet innføringen av kompetanseforskriften som vil ha full effekt fra 1. juli 2013. Denne forskriften krever at et visst omfang av kompetanse og kapasitet skal være direkte kontrollert av nettselskapene. Dette vil stenge inne sårt tiltren gt kapasitet og fleksibilitet i et voksende marked. Lokal Infrastruktur er per i dag ikke etablert i Finland, men det er et interessant og velfungerende marked. Infratek vil vurdere oppkjøp av virksomhet i Finland dersom det dukker opp passende kandidater i bynære strøk.
 
Strategi
I løpet av 2011 har vi utarbeidet en ny og samlet strategi for Lokal Infrastruktur for perioden 2012-2015. Hovedelementene i strategien er å videreføre satsningen mot de store distribusjonsnettselskapene i Norden, satse tyngre på jernbanemarkedet, og øke satsingen på ”multi-utility” i storbyområdene Stockholm, Oslo, Göteborg og Öresund med Malmö. Med ”multi-utility” menes i denne sammenhengen markedssegmentene belysning, fiber/telekom, avansert måling og fjernvarme.
 
Fokuset for 2012 vil være å vide reutvikle eksisterende virksomhet gjennom erfaringsutveksling og effektive systemer for å implementere beste praksis i hele forretningsområdet. Infratek vil benytte sin størrelse, geografiske tilstedeværelse og markedskunnskap slik at det gir konkurransefordeler i de lokale markedene.

Den nye strategien vil bli implementert gradvis. I 2012 vil de største endringene skje innen jernbanesegmentet, blant annet som følge av inngått kontrakt med Trafikverket i Sverige vedrørende drift og vedlikehold av jernbanelinjer nord for Stockholm og oppkjøpet av selskapet WKTS AB. En viktig forhandling som kommer i 2012 er med Fortum, som legger hele sin portefølje i Norge, Sverige og Finland ut i markedet. Her vil Infratek forsøke å beholde sin sterke posisjon også for den kommende perioden.
 
 
 
 

NOEN AV VÅRE LEVERANSER

 
Rammeavtale med E.ON i Örebro og Kalmar
I løpet første halvår 2011 gjennomførte E.ON i Sverige tildeling av kontrakter for hele sin elnettvirksomhet i Sverige (totalt 14 geografiske områder). Infratek konkurrerte om 12 av disse områdene og ble tildelt ansvaret som hovedentreprenør i områdene Örebro og Kalmar for perioden 2012-2015. Tidligere hadde Infratek også hovedentreprenøransvaret i Östre Småland og Kungsbacka, men disse ble tildelt andre leverandører. Infratek styrket seg derimot som prosjektleverandør i områdene Stockholm, Norra Skåne og Småland.
  alt

 
Lyser opp Oslo
Infratek har ansvaret for drift og vedlikehold av den kommunale vei- og gatebelysningen i Oslo. I 2011 ble vi tildelt en kontrakt med Samferdselsetaten i Oslo kommune. Arbeidet startet 1. juni 2011 og kontrakten har en varighet på to år, med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av ca. 60 000 lampepunkter i hovedstaden.
  alt
 
Fjernvarme gir grønn energi i Ås kommune
Infratek er i gang med en prosjektleveranse for Statkraft Varme vedrørende bygging av fjernvarmeanlegg i Ås kommune. Prosjektet skal gi fjernvarme til Ås sentrum og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Arbeidet startet i november 2011 og skal ferdigstilles i 3. kvartal 2013. Når prosjektet er ferdig skal 90 til 95 prosent av varmen produseres ved bruk av lokal flis og fem til ti prosent med bioolje. Klimagassutslippet vil som følge av dette bli redusert med cirka 11.900 tonn årlig. Det tilsvarer utslippet fra cirka 5000 biler.
  alt