Sentral infrastruktur

Forretningsområdet Sentral Infrastruktur fokuserer på prosjekter og vedlikehold av det sentrale og regionale nettet i de nordiske landene. Med et eget forretningsområde innen de øvre spenningsnivåene får kundene i dette segmentet et spisset tilbud, med tilgang på konsernets samlede kompetanse og kapasitet mot det sentrale kraftnettet i Norden.

Sentral Infrastruktur omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge, Sverige og Finland rettet mot det sentrale transmisjonsnettet for kraftoverføring. Forretningsområdet tilbyr produkter og tjenester innen transformatorstasjoner, kraftkabler og kraftlinjer for høyere spenning.
 
Forretningsområdet Sentral Infrastruktur ble fra 1. september 2011 omorganisert til en nordisk organisasjon. Tidligere var forretningsområdet organisert etter land. Den nye organiseringen har gitt oss bedre muligheter til å levere anbud basert på Infrateks samlede kompetanse på tvers av landegrensene, noe som allerede har gitt resultater. Vi har blant annet blitt tildelt et prosjekt vedrørende bygging av en transformatorstasjon for Svenska Kraftnät hvor svensk og finsk kompetanse samarbeider, og flere kraftlinjeprosjekter i Sverige hvor interne ressurser fra både Norge og Sverige har vært involvert.


alt

 
Transformatorstasjoner
Infratek er en totalleverandør, og bidrar helt fra designfasen til en transformatorstasjon er klar til å settes i drift. Ombygging og utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner er også viktige leveranser fra forretningsområdet, og Infrateks faglige kompetanse inkluderer i tillegg testing og igangsettelse. Konsernet er ikke knyttet opp mot noen spesifikke utstyrsprodusenter og kan derfor tilby kunden de beste løsningene uavhengig av produsenter. Infratek har i løpet av året blant annet har ansvar for to større nybyggingsprosjekter av transformatorstasjoner i Finland innen dette området.  
 
Kabler
Infratek tilbyr prosjekttjenester innen høyspenningskabler og har kvalifisert personell til å håndtere skjøter og termineringer fra ledende produsenter av kabler og utstyr opp til 420 kV.  Innen oljekabler har vi spisskompetanse både på reparasjon og vedlikehold. I løpet av året har vi styrket posisjonen vår, først og fremst gjennom flere prosjekter i Göteborg og Stockholm.
 
De største nordiske netteierne har signalisert flere større kabelprosjekter de neste årene, og forretningsområdet Sentral Infrastruktur vil videreutvikle kompetansen og kapasiteten i organisasjonen for å ta en større del av markedet.
 
Kraftlinjer
Infratek gjennomfører kraftlinjerprosjekter opp til 145 kV, og spenningsoppgraderinger fra 300 kV til 420 kV på sentralnettet. Linjeprosjektene kan enten være oppføring av helt nye linjer, eller utskifting av eldre materiell. Infratek har to linjegrupper, en i Norge og en i Sverige. Et økt samarbeid mellom gruppene har i løpet av året bidratt til å forsterke konkurransekraften.
 
Vedlikehold
Infratek tilbyr et bredt spekter av vedlikeholdstjenester, fra forebyggende vedlikehold til akutte beredskapstjenester innen sentral- og regionalnettet, kraft- og transformatorstasjoner, og fjernstyrte kontrollsystemer. Sentral Infrastruktur har kompetanse innen vedlikehold av materiell fra alle utstyrsleverandører som benyttes i kraftrelatert kritisk infrastruktur i dag. Gjennom egne verksteder for transformatorreparasjoner og ved å tilby avanserte vedlikeholdstjenester på stedet, kan Infratek tilby en høy grad av pålitelighet og oppetid for netteiere.
 
Etterspørselen på vedlikeholdstjenester har vært bra i samtlige land. Spesielt har avansert vedlikehold av transformatorer i Finland vært etterspurt.
 
Resultater
Resultatene i forretningsområdet for 2011 er i helhet ikke tilfredsstillende. Virksomheten i Finland har levert gode resultater, mens resultatene i både Sverige og Norge har vært svakere enn forventet. For Norge sin del skyldes dette hovedsakelig et svakt marked, som har bidratt til overkapasitet internt. I Sverige er hovedårsaken for de svake resultatene tap på enkeltprosjekter innen regionalnettet.
 
Millioner kroner
2011
2010
Driftsinntekter
610,9
578,7
Driftsresultat før avskrivninger
18,5
56,5
Driftsresultat
11,7
49,1
Driftsmargin
1,9%
8,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
Markedsutsikter
I den neste tiårsperioden vil det bli gjort betydelige nyinvesteringer og reinvesteringer i det nordiske sentral- og regionalnettet på spenningsnivåer fra 40 kV og oppover. Eierne av sentralnettet i Sverige og Norge, Svenska Kraftnät og Statnett, planlegger en vesentlig økning i investeringsnivået. Nettenes alder er en sterkt medvirkende årsak til dette, og det forsterkes av at reinvesteringstakten har vært relativt lav de siste 10-15 årene. I 2011 er de første større prosjektene lagt ut i markedet. Eksempler på dette er den første delen av prosjektet Sydvästlänken i Sverige og ny kraftlinje med transformatorstasjoner mellom Ørskog og Fardal i Norge. Investeringene i det finske sentralnettet opprettholdes på et jevnt nivå.
 
Markedet for regionalnettet har vært spesielt godt i Sverige i 2011, mens det i Norge har vært svakere enn forventet. Utbygging av vindkraft er den viktigste driveren for investeringen som skjer i Sverige. Det forventes ytterligere vekst i dette segmentet de neste årene, og etter hvert også i Norge. Med samfunnets omstilling til å bli mer miljøvennlig, og en større andel miljøtilpasset produksjon, kreves det forsterkning av nettet.

I tillegg til dette finnes det fortsatt flaskehalser i det nordiske kraftnettet som begrenser overføring mellom ulike regioner. De fleste prognoser peker på et overskudd av kraftproduksjon i det nordiske systemet i løpet av de neste ti årene, noe som også øker behovet for flere forbindelser til land utenfor Norden. Markedsutsiktene for Infratek, basert på disse faktorene, gjør at vi samlet sett ser store muligheter i årene som kommer.

En usikkerhetsfaktor er den nye nettreguleringsmodellen i Sverige. De svenske myndighetene ved Energiinspektionen avviste forslaget fra nettselskapene vedrørende inntekter de neste fire årene. I stedet ble det vedtatt en modell som begrenser inntektsmulighetene for nettselskapene. Hvis Energiinspektionens forslag settes ut i live, vil dette kunne påvirke de svenske netteiernes vilje og mulighet til å investere i distribusjons- og regionalnettet de neste 10 årene.
 
Strategi og organisering
Sentral Infrastrukturs strategi vil være å vokse parallelt med kundenes investeringsambisjoner, og bygge videre på kompetansen og erfaringen som ligger i organisasjonen. Forretningsområdet Sentral Infrastruktur har spisskompetanse innen bygging og vedlikehold av transformatorstasjoner, legging og skjøting av kabler, samt bygging og vedlikehold av kraftlinjer innen høyere spenningsnivåer. Våre kompetanseområder stemmer godt overens med de områdene hvor kundene våre signaliserer økte investeringer.

Vår strategi er å være en markedsledende aktør innen våre satsningsområder. For å lykkes med dette har Sentral Infrastruktur blitt en nordisk organisasjon i løpet av året. Dette gir oss bedre forutsetninger for deling av kompetanse, og en tydeligere kundeorientering i de ulike segmentene.  Forretningssegmentene i Sentral Infrastruktur er High Voltage Projects med fokus på sentralnettet, Regional Projects med fokus på det regionale nettet, og Maintenance med fokus på vedlikehold både for det sentrale og regionale nettet.
 
 
NOEN AV VÅRE LEVERANSER
 
Nybygging av transformatorstasjoner i Finland
Infratek har bygget to nye 420/110 kV transformatorstasjoner for det finske nasjonale nettselskapet Fingrid i Tuovila og Uusnivala som en del av nettoppgraderinger langs den finske vestkysten. Dette var omfattende prosjekter og de engasjerte totalt ca. 38 årsverk for Infratek.
  alt

 

Kabelkontroll for Hafslund Nett
Infratek har utført utvidet ettersyn av oljefylte endemuffer og lekkstrømsmåling av tilhørende overspenningsavledere for PEX kabler i regionalnettet til Hafslund Nett. Det ble gjennomført kontroll og avviksutbedring av oljefylte PEX kabelendemuffer og metalloksydavledere.  Alle oljefylte endemuffer ble kontrollert og kablene ble visuelt kontrollert.
  alt

 

Renovering av transformatorstasjoner
Infratek har gjennomført renovering av to 400 kV transformatorstasjoner i Finland. Stasjonene som er eid av Fingrid ligger i henholdsvis Alapitkä i Øst-Finland og Ulvila i vest-Finland. Renovasjonsprosjektene ble gjennomført på stedet, og inkluderte nesten 10.000 arbeidstimer.
  alt